I förgrunden på bilden syns villabyggnaden från 1906.
Bild av områdets skyddade villabyggnad.Bild: Miika Ruokonen

Gillesparken

DetaljplaneringEsbo centrum

Den skyddade villabyggnaden i parkområdet omvandlas för bostads- och/eller kontorsbruk. Området är beläget i Gillesberget, i Gillesparkens parkområde. Med planläggningen säkerställs att byggnaden bevaras som en del av en tätare stadsstruktur och möjliggörs ett tydligt användningssyfte för denna historiska byggnad. Med planläggningen förtydligas även Gillesstråkets trafikarrangemang. Planen har vunnit laga kraft 28.4.2021.

Plannamn

Gillesparken

Distrikt nummer

610205

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Miika Ruokonen

planläggningsingenjör, detaljplanering043 824 6863Teknikvägen 15, Otnäs

Katariina Peltola

landskapsarkitekt, detaljplanering043 825 5200Teknikvägen 15, Otnäs