Karamalmsbrinkens område på ett flygfoto. I området finns skog, parkeringsområden och ett parkeringshus.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet från 2017.Bild: City of Espoo

Flervåningshus i Karamalmsbrinken

DetaljplaneringAlberga

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra byggande av ett nytt område i Karamalnsbrinken. Till området planeras i huvudsak bostadsbyggande. Området är kopplat till Keras centrumområde.

Plannamn

Karamalmsbrinken

Distrikt nummer

130517

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Förslag

Sökande

Privat aktör

Bakgrundsuppgifter

Planändringen baseras på Keras delgeneralplan och dispositionsplan. Utgående från dessa planerar man i detaljplaneringen bland annat ett daghem och en stadsdelspark i området.

I planeringen tryggas ett habitat för flygekorrarna i området. Planens planeringsgrupp fäster uppmärksamhet bland annat i gårdarnas mångsidighet och hanteringen av dagvatten. I planerna för Keraområdet observeras även målen för hållbar utveckling och området fungerar som ett exempelområde för cirkulär ekonomi.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Jenni Mikkola

arkitekt, detaljplanering043 825 2864Teknikvägen 15, Otnäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering040 636 9256Tekniikantie 15, Otaniemi

Tarja Pennanen

planeringschef, trafikplanering för detaljplaner046 877 3002Teknikvägen 15, Otnäs