Skogigt område där man har ritat in en områdesavgränsning.
Flygfoto av planeringsområdet från 2019.Bild: City of Espoo

Bostadsområdet Kopparormsbacken

DetaljplaneringKalajärvi

Målet är att stärka Kalajärvis lokalcentrum genom att placera ett bostadsområde och service (daghem, servicehus för äldre och kommersiell service) norr om det nuvarande centrumet. Med detaljplanen styrs även Vichtisvägens trafiklösningar. Om fortsättningen på beredningen av detaljplanen beslutas när målen enligt generalplanen för Esbos norra och mellersta delar klarnar. Detaljplaneförslaget returneras sannolikt därefter för beredning inför nya utgångspunkter.

Plannamn

Kopparormsbacken

Distrikt nummer

721900

Typ av markanvändningsplan

Detaljplan

Fas

Inledning

Sökande

Esbo stad

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.  

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag? 

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering, områdena Storåkern och Norra Esbo043 825 1919Teknikvägen 15, Otnäs