Skogsfågelstråkets område på ett flygfoto. I området finns småhus och mycket trädbestånd.
Flygfoto i sned vinkel av planeringsområdet från 2017.Bild: Esbo stad

Bostadshus vid Skogsfågelsstråket

DetaljplaneringAlberga

I ändringen av detaljplanen planeras nytt bostadsbyggande i stället för de befintliga studentbostäderna. Dessutom undersöks en utbyggnad av det intilliggande daghemmet. Planeringsområdet är beläget i korsningen mellan Skogsfågelsstråket och Fågeldalsvägen. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 13.9–12.10.2021.

Plannamn

Skogsfågelsstråket

Distrikt nummer

113001

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

HOAS

Bakgrundsuppgifter

En central planeringsfråga för planens planeringsgrupp är att hitta en lämplig byggeffektivitet för området. I planeringen observeras anslutningarna till grönområdena och deras naturvärden. Med planläggningen strävar man efter att förbättra trafiksäkerheten i området.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Kati Kivelä

arkitekt, detaljplanering+358 40 6368433Teknikvägen 15, Otnäs

Ina Westerlund

landskapsarkitekt, detaljplanering+358 40 6369256Teknikvägen 15, Otnäs

Ville Keskisaari

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner+358 40 6369903Teknikvägen 15, Otnäs