Vybild från Nordvägen från söder.Bild: Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Bostadshus vid Nordvägen

DetaljplaneringHagalund

Med ändringen av detaljplanen möjliggörs byggande av ett flervåningshus med bostäder i stället för den nuvarande kontorsbyggnaden. Med planändringen ändras områdets användningssyfte så att den är i led med generalplanen och motsvarar områdets behov av att öka möjligheterna till boende. Området är beläget norr om Hagalunds centrum, utmed Nordvägen. Planen har vunnit laga kraft 8.6.2022.​

Plannamn

Hagalunds centrum II A

Distrikt nummer

210102

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Planen har laga kraft

Sökande

Privatägd mark

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Virpi Pulkkanen

arkitekt, detaljplanering040 506 7428Teknikvägen 15, Otnäs

Olli Koivula

planeringsingenjör, trafikplanering för detaljplaner046 877 3003Teknikvägen 15, Otanäs