Landskap utmed Ring II med bullerskydd, gator i Storåkers centrum, obebyggda områden, lyftkranar och flervåningshus.
Fotografi från Nygrannasbron mot Storåkerns centrum.Bild: City of Espoo

Bostads- och arbetsplatskvarter i Storåkerns centrum

DetaljplaneringMattby

Planen ändras från kontorsdominerad till mer bostadsdominerad och till området eftersöker man genomförbara kontors- och servicekoncept. Flervåningshusen med bostäder på västra kanten ansluts till parkgator, som är en viktig del av Storåker centrum.

Plannamn

Storåkern I

Distrikt nummer

330404

Typ av markanvändningsplan

Ändring av en detaljplan

Fas

Beredning

Sökande

Esbo stad och privata markägare

Bakgrundsuppgifter

Funktionerna, dimensioneringen och stadsbilden gällande Storåkers obebyggda storkvarter väster om Ring II granskas på nytt.

Läs mer om planens beredning och innehåll på projektets finska sida

Aktuella uppgifter om beredningen av planen finns på planens finska sida. Du kan kontakta planläggarna för att få mer information. Du kan påverka planens innehåll genom att lämna in en så kallad åsikt i ett tidigare skede av beredningen och en anmärkning mot förslaget till detaljplan i ett senare skede.

Vad är de olika skedena: beredning, offentlig framläggning och förslag?

Läs om detaljplaneringens skeden och möjligheterna att påverka planens innehåll på sidan Detaljplanering steg för steg.

Läs mer om växelverkan i planläggningen på sidan Det hör till stadsplaneringen att invånarna deltar.

Aila Valldén

planläggningsarkitekt, detaljplanering, områdena Storåkern och Norra Esbo043 825 1919Teknikvägen 15, Otnäs

Salla Mäkelä

trafikingenjör046 877 3001

Liikennesuunnittelu, Asemakaavan liikennesuunnittelu