Privat småbarnspedagogik och vård i hemmet

Här finns information som rör privat småbarnspedagogik och vård i hemmet.

Privat småbarnspedagogik

Som vårdnadshavare kan du välja privat småbarnspedagogik och ansöka om stöd för privat vård av barn.

Den privata småbarnspedagogiken produceras av en privat företagare eller en sammanslutning och stöds och övervakas av staden. Ansökan om privat småbarnspedagogik lämnas direkt till den önskade vårdplatsen. Tjänsteproducenten beslutar om barnantagningen och avgifterna för småbarnspedagogik. Från mars 2021 kan familjerna ansöka om servicesedel för privat dagvård. För tillfället finns ett svenskspråkigt servicesedeldaghem i Esbo. Mer info om servicedeln finns på sidan om servicesedel inom småbarnspedagogik.

Stödet för privat vård fr.om. 1.1.2022

Privata svenskspråkiga daghem i Esbo

Det finns ett privat svenskspråkigt daghem i Esbo. Det är:

Om ni vill ansöka om plats till daghemmet ska ansökan lämnas in direkt till dem. Daghemmet beslutar själv om barnantagningen och avgifterna för småbarnspedagogik. 

Privat familjedagvård

Om ni är intresserade av privat familjedagvård, finns mera information och kontaktuppgifter på Espoon yksityiset perhepäivähoitajats webbplats.(extern länk)

Vård i hemmet med hemvårdsstöd

Familjen kan få hemvårdsstöd om familjens yngsta barn är under 3 år. Rätten till hemvårdsstöd börjar när föräldrapenningsperioden slutar. Stödet för hemvård innehåller en lagstadgad vårdpenning, ett Esbotillägg och ett eventuellt inkomstrelaterat vårdtillägg. Esbotillägget är 160 euro i månaden, när barnet är under 2 år 6 månader gammalt. Hemvårdsstödets Esbotillägg beviljas endast om familjens samtliga barn under skolåldern vårdas hemma. Esbotillägget betalas inte om ett äldre syskon är i kommunal småbarnspedagogik eller i småbarnspedagogik som ordnas med servicesedel eller som köptjänst eller om hen får stöd för privat vård.

Familjer där tvillingar eller trillingar har fötts eller tagits som adoptivbarn är berättigade till stöd för flerlingsfamiljer.

Hemvårdsstöd

Hemvårdsstöd söks hos FPA.

Familjen kan få hemvårdsstöd om familjens yngsta barn är under 3 år. Rätten till hemvårdsstöd börjar när föräldrapenningsperioden slutar.

Adoptivföräldrar kan också få hemvårdsstöd för barn över 3 år tills det har gått två år sedan adoptivförälderns föräldrapenningsperiod började, inklusive den första betalningsdagen, eller barnet börjar i skola.

Vad består hemvårdsstödet av?

Stödet för hemvård innehåller en lagstadgad vårdpenning, ett Esbotillägg (= kommuntillägg) och ett eventuellt inkomstrelaterat vårdtillägg. Esbotillägget betalas för familjens yngsta barn. Esbotillägget är 160 euro i månaden, när barnet är under 2,5 år. FPA betalar hemvårdsstödet (inklusive Esbotillägget) i sin helhet till familjen. Hemvårdsstödet med tillägg är skattepliktigt stöd för familjen.

När beviljar FPA hemvårdsstödets Esbotillägg?

Esbotillägg behöver inte sökas skilt. När en familj ansöker om lagstadgat stöd för hemvård fattar FPA beslutet om Esbotillägget på basis av samma ansökan, ifall familjen har rätt till tillägget. Esbotillägg beviljas endast om familjens samtliga barn under skolåldern vårdas hemma. Esbotillägg betalas dock också om ett äldre syskon deltar i avgiftsfri förskoleundervisning (fyra timmar per dag).

Behovsprövat Esbotillägg

Behovsprövat Esbotillägg kan fås endast om syskonet till ett barn som är berättigat till hemvårdsstöd enligt sakkunnig konstateras behöva intensifierat och särskilt stöd samt småbarnspedagogik. Esbotillägg enligt prövning söks hos Esbo stads finska småbarnspedagogik. Beslutet om Esbotillägg enligt prövning fattas för viss tid och skickas till familjen. Till ansökan ska fogas en kopia av FPA:s beslut (Beslut om barnavårdsstöd).

Storleken på hemvårdsstödet i Esbo

Från 1.1.2022:

För ett barn under 2,5 år:
Lagstadgad vårdpenning 350,27 euro per månad
Esbotillägg 160,00 euro per månad
Eventuellt inkomstrelaterat vårdtillägg 187,45 euro per månad

För ett barn över 2,5 år men under 3 år:
Lagstadgad vårdpenning 350,27 euro per månad

Eventuellt inkomstrelaterat vårdtillägg 187,45 euro per månad

För varje syskon under 3 år:
Lagstadgad vårdpenning 104,86 euro per månad

För varje syskon över 3 år men under skolåldern:
Lagstadgad vårdpenning 67,38 euro per månad

Hemvårdsstöd och stöd för privat vård kan betalas samtidigt till familjen så att föräldrarna kan välja vårdformen (hemvårdsstöd, privat eller kommunal småbarnspedagogik) skilt för varje barn.

Flexibel vårdpenning

En förälder till ett barn under 3 år eller annan vårdnadshavare som arbetar i genomsnitt högst 30 timmar i veckan eller högst 80 procent av den normala arbetstiden för heltidsarbete kan få flexibel vårdpenning. En förälder eller annan vårdnadshavare ska arbeta i anställnings- eller tjänsteförhållande, vara företagare eller lantbruksföretagare med en FöPL- eller LFöPL-försäkring eller stipendiat med en LFöPL-försäkring.

Ett barn för vilket flexibel vårdpenning betalas kan delta i småbarnspedagogik.

Belopp enligt arbetstid:

Arbetstid högst 22,5 timmar per vecka:
Lagstadgad vårdpenning 249,70 euro per månad

Arbetstid över 22,5 timmar per vecka, men högst 30 timmar per vecka:
Lagstadgad vårdpenning 166,46 euro per månad

Mer information:
Hemvårdsstöd och flexibel vårdpenning fpa.fi/Barnavårdsstöd
Esbotillägg enligt prövning: Expert i småbarnspedagogik Anita Vataja, +358 9 81621 (växel)

Flexibel vårdpenning(extern länk)

Stöd för flerlingsfamiljer

Berättigade till stöd för flerlingsfamiljer är familjer där flera barn, det vill säga tvillingar, trillingar och så vidare, har fötts samtidigt eller tagits som adoptivbarn. Då betalar FPA föräldrapenning för 60 vardagar extra för varje barn utöver det första barnet.

Om familjen använder dessa dagar genast efter den normala föräldrapenningsperioden (158 vardagar), senareläggs barnens rätt till småbarnspedagogik eller familjens möjlighet att ansöka om hemvårdsstöd med en motsvarande tidsperiod. För den här perioden har flerlingsfamiljer möjlighet att ansöka om Esbotillägg i form av så kallat flerlingsstöd.

Flerlingsstödet är 160 euro i månaden. Stödet betalas för dagarna genast efter den normala föräldrapenningsperioden på 158 vardagar för högst 60 vardagar från och med det andra barnet som har fötts eller adopterats samtidigt.

Familjen har rätt till flerlingsstöd endast om familjens alla barn under skolåldern vårdas hemma och den som ansöker om stöd är någondera föräldern. Flerlingsstöd betalas inte om ett äldre syskon är i kommunal småbarnspedagogik eller i småbarnspedagogik som ordnas som köptjänst eller om hen får stöd för privat vård.

Flerlingsstöd söks på en separat blankett där det bifogas en kopia av FPA:s beslut om föräldrapenning och ett ändringsskattekort för socialförmåner och andra förmåner. Stödet betalas retroaktivt efter att tilläggsdagarna har gått ut.

Ansökningarna skickas till:

Svensk dagvård:
Småbarnspedagogik på svenska , Svenska bildningstjänster
Lucia Bigos
PB 32, 02070 ESBO STAD
tfn.  +358 9 81630640

Finskspråkig dagvård:
Päivi Nyholm/Lansankallion päiväkoti
PB 63202, 02070 ESBO STAD
Tfn: +358 46 8771651

Mer information