Med ändringen av detaljplanen för Karamalmsbrinken eftersträvas ett särpräglat bostadsområde samt ökad service

6.9.2023 8.17Uppdaterad: 6.9.2023 12.49
Hyreshus, träd och vagnskenor på gatan.
Utsikt från Karasvängen.Bild: Lundén Architecture Company

Ändringen av detaljplanen för Karamalmsbrinken framskrider till förslagsskedet. Målet med planändringen är att skapa ett nytt, särpräglat bostadshöghusområde mellan omgivningen kring Kera station och arbetsplatsområdet i Karamalmen. Dessutom är målet att göra arbetsplatsområdets servicestruktur mångsidigare och anvisa en ny sträckning för kollektivtrafikens stomförbindelse genom området.

Målet är ett särpräglat och enhetligt område längs goda förbindelser

Till Karamalmsbrinken planeras ett nytt bostadsområde som blir en del av det utvecklande Kera-området. Enligt Berättelsen om Esbo utvecklas Kera till ett tätt stadscentrum längs spåret. Det nya bostadsområdet förtätar stadsstrukturen mellan Kera centrumområde och Karaportens arbetsplatsområde. Man vill öka bostadsområdets hållbarhet och dragningskraft med olika bostadstyper och gröna promenadmiljöer.

Kontorskvarteren i Karaporten hålls i huvudsak som ett arbetsplatsområde. Dessutom vill man göra kontorskvarterens användningsändamål mångsidigare. På så sätt skulle byggnadernas användningsgrad öka och området skulle få mer service.

I planeringen av Kera har man betonat hållbara rörelseformer. I och med Esbo stadsbana kommer servicenivån för spårtrafiken att förbättras ytterligare. I Karamalmsbrinkens plan har man förberett sig på att bygga en stamförbindelse för kollektivtrafiken som en snabbspårväg. Dessutom har man fäst uppmärksamhet vid smidiga gång- och cykelförbindelser i planeringen.

Att beakta den biologiska mångfalden i en stad som förtätas är en utmaning för planeringen

De åsikter som lämnades in i planens program för deltagande och bedömning gällde i huvudsak mängden byggande och försvinnandet av skogar. I åsikterna önskade man att de skogiga delarna av planeringsområdet skulle sparas.

Skogen i områdets sydvästra del har i naturutredningen från 2021 konstaterats ha värdefulla naturvärden i södra Esbos skala. I skogsområdet finns kärnområden för flygekorre samt förekomster av grön sköldmossa. En del av skogen anvisas för byggande. Kvartersområdena i området avgränsas så att de undviker naturvärdesområdena. Ett relativt stort område av naturen sparas också. Genom planlösningen tryggar man områdets ekologiska förbindelser och flygekorrens föröknings- och rastplatser som identifierats i området skyddas i huvudsak.

Vid Karaåkersvägen är det nödvändigt att ta en del av flygekorrarnas kärnområde som gatuområde för att möjliggöra stomförbindelsen för kollektivtrafik som går genom området och för att stadsstrukturen ska kunna planeras på ett ändamålsenligt sätt. Lösningen förutsätter ett undantagstillstånd som gäller förstöring och försämring av flygekorrens föröknings- eller rastplatser och som beviljas av NTM-centralen i Nyland.

I planeringen av planområdet har man strävat efter att möjliggöra utvecklingen av en mångsidig stadsnatur. Planen förpliktar till att beakta den biologiska mångfalden bland annat i planeringen av planteringar. Vid bostadskvarterens kanter har man förordnat planteringszoner och planeringen av deras gårdsområden styrs med hjälp av en grönkoefficient.

Mer information

Stadsplaneringsnämnden behandlar framläggandet av Karamalmsbrinkens detaljplaneförslag på sitt möte 13.9.2023. Om nämnden godkänner förslaget till detaljplan för offentlig framläggning, läggs det fram för invånarna för kommentarer. Du kan också diskutera planen under den regionala invånarkvällen i Alberga den 3 oktober i Sellobiblioteket.  

Stadsplaneringsnämndens föredragningslista 13.9.2023 / Ärendenr 4(extern länk)

Läs mer om Karamalmsbrinkens detaljplanering

  • Planläggning
Alberga