Kulturernas festkalender påminner om vikten att respektera och beakta olika kulturer i skolor och småbarnspedagogik

14.9.2023 6.38Uppdaterad: 22.9.2023 10.16

Kulturernas festkalender, som redan blivit en tradition, har publicerats för nionde gången, nu för läsåret 2023–2024. Antalet flerspråkiga barn i grundskoleåldern och deras andel av åldersklassen ökar i Esbo. I dagsläget är en fjärdedel av eleverna inom den grundläggande utbildningen i Esbo och över en tiondel av gymnasiestuderandena är flerspråkiga. Kalendern skickas till stadens daghem, skolor, gymnasier och ungdomslokaler.

Kulturernas festkalender ökar barns och ungas medvetenhet om olika religioner och kulturer samt hjälper skolorna att bättre ta hänsyn till kulturell mångfald. Esbo är en mångkulturell stad och kalendern påminner om att det är viktigt att respektera och beakta olika kulturer.

Olika kulturer som en del av undervisningen och småbarnspedagogiken i Esbo

I Esbo stads grundskolor talar eleverna upp till 141 olika språk som modersmål, och undervisning i eget modersmål ordnas på 41 språk. Undervisning ordnas i åtta åskådningsämnen: evangelisk-lutherska, ortodoxa, katolska, judiska och Krishna-religionen samt islam, buddhism och livsåskådningskunskap. Utöver sitt eget åskådningsämne bekantar sig eleven också med andra åskådningar.

Inom den grundläggande utbildningen och i gymnasierna arbetar kulturhandledare som stöd för elever och studerande samt för familjer och skolor.

Inom den grundläggande utbildningen får eleverna kulturhandledning på arabiska, kurdiska (sorani), dari/farsi, somaliska, thai, kinesiska, albanska, ryska, estniska och ukrainska. Esbo stads skolor är mångkulturella skolor med elever med olika bakgrunder. Kulturernas festkalender hjälper skolorna att beakta högtidsdagarna för alla de kulturer som eleverna representerar. Kalendern stöder skolornas och rektorernas planeringsarbete och den används också i undervisningen. Med hjälp av den kan man lära sig om olika fester, traditioner och berättelser om dem, egna och gemensamma, i Finland och på andra håll.

Gymnasieutbildningens kulturhandledare hjälper studerande och vårdnadshavare i frågor som gäller gymnasiestudier på finska, arabiska, somaliska och ryska och, då det är möjligt, även på kinesiska. I kulturhandledarens kompetens betonas multiprofessionellt samarbete och växelverkan med de studerande och hela skolans personal, och ett kultursensitivt arbetssätt. Under det nuvarande läsåret har gymnasierna ordnat olika slags kulturevenemang och firat traditionella fester med gymnasieeleverna.

– Genom att lära känna och förstå mångkulturella högtider utvecklar unga sin medvetenhet om världen och lär sig uppskatta mångfalden bland människorna i världen. Det bidrar också till att minska missförstånd och diskriminering av studerande med invandrarbakgrund, konstaterar projektets projektplanerare Shan Zhu, som betjänar gymnasieelever, deras familjer och gymnasiernas personal på kinesiska, finska, franska och engelska.

Festkalendern väcker barns och ungas intresse för olika kulturer

Kulturernas festkalender utnyttjas i skolorna till exempel i undervisningen i åskådningsämnen och i mångkulturell fostran. Skolans ledning kan också använda kalendern vid planeringen av läsåret. I kalendern hittar man till exempel fester som påverkar skolans vardag lätt på samma ställe.

Barn och unga i skolor och på daghem tycker att det är roligt när de känner igen fester i kalendern – detta stärker deras identitet.

Barnen växer upp i en värld med många olika språk, kulturer och åskådningar som är i ständig växelverkan. I småbarnspedagogikens vardag innebär detta att det i en grupp kan finnas barn med många olika bakgrunder.

”Dagiskompisens familj talar kanske ett annat språk, firar olika fester eller äter annan slags mat. Inom småbarnspedagogiken ses mångfalden som en naturlig del av vardagen och tas upp som en positiv sak som berikar samhället. På så sätt lär sig barnen att förstå och uppskatta varandras seder och kultur”, säger experten inom småbarnspedagogik Jaana Särmälä från Esbo stads finska småbarnspedagogik.

Kulturernas festkalender presenterar högtider och viktiga dagar inom olika kulturer och religioner. Inom småbarnspedagogiken uppmuntras barnen att dela med sig av sina erfarenheter och traditioner. På så sätt kan barnen också lära sig av varandras kulturer genom att fråga och lyssna. Detta främjar empati, kultursensitivitet och öppenhet för olika synvinklar.

”Målet är att skapa en inkluderande atmosfär där varje barn inom småbarnspedagogiken känner sig accepterad och som en del av gemenskapen. Det är också viktigt att alla lär sig att förstå olikheter och att sätta sig in i någon annans ställning samt att betrakta saker ur olika synvinklar”, säger Särmälä.

Bekanta dig med kulturernas festkalender

Kulturernas festkalender sammanställs i samarbete med lärarna i åskådningsämnen. Fester med anknytning till olika religioner och nationella helgdagar presenteras i kalendern med olika symboler.

Det kommer årligen förfrågningar om kalendern över kommungränserna. Till stadens daghem, skolor, gymnasier och ungdomslokaler skickas affischer som kan klistras på väggarna i gemensamma lokaler och klassrum. Kalendern finns också i elektronisk form.

Kalendern för läsåret 2023–2024 finns på finska och svenska i slutet av nyheten.

  • Grundskola
  • Fostran och lärande
  • Småbarnspedagogik