Kulttuurien juhlakalenteri viestii eri kulttuurien kunnioittamisen ja huomioimisen tärkeydestä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

14.9.2023 6.24Päivitetty: 22.9.2023 10.16

Jo perinteeksi muodostunut kulttuurien juhlakalenteri lukuvuodelle 2023–2024 on julkaistu jo yhdeksättä kertaa. Monikielisten perusopetusikäisten lasten määrä ja osuus ikäluokasta kasvaa Espoossa. Jo noin neljäsosa Espoon perusopetuksen oppilaista ja yli kymmenesosa lukioiden opiskelijoista on monikielisiä. Kalenteri toimitetaan kaupungin päiväkoteihin, kouluihin, lukioihin ja nuorisotiloihin.

Kulttuurien juhlakalenteri lisää lasten ja nuorten tietoisuutta eri uskonnoista ja kulttuureista sekä tukee kouluja monikulttuurisuudessa. Espoo on monikulttuurinen kaupunki, ja kalenteri viestii eri kulttuurien kunnioittamisen ja huomioimisen tärkeydestä.

Erilaiset kulttuurit osana Espoon opetusta ja varhaiskasvatusta

Espoon peruskouluissa oppilaat puhuvat äidinkielenään jopa 141 eri kieltä, ja oman äidinkielen opetusta järjestetään 41 kielellä. Opetusta järjestetään kahdeksassa katsomusaineessa: evankelisluterilainen, ortodoksinen, katolinen, juutalainen ja Krishna-uskonto sekä islam, buddhalaisuus ja elämänkatsomustieto. Opiskeltavan katsomusaineen lisäksi opetuksessa perehdytään myös muihin katsomuksiin.

Perusopetuksessa ja lukioissa työskentelee kulttuuriohjaajia oppilaiden ja opiskelijoiden sekä perheiden ja koulujen tukena.

Perusopetuksessa kulttuuriohjausta saa arabian, kurdin (sorani), darin/farsin, somalin, thain, kiinan, albanian, venäjän, viron ja ukrainan kielillä. Espoon koulut ovat monikulttuurisia yhteisöjä, joissa oppilailla on erilaiset taustat. Kulttuurien juhlakalenteri auttaa kouluja huomioimaan kaikkien oppilaiden edustamien kulttuurien juhlapäivät. Koulujen ja rehtorien suunnittelutyön tuen lisäksi kalenteri toimii opetuskäytössä. Sen avulla voidaan tarkastella erilaisia juhlia, perinteitä ja niihin liittyviä kertomuksia, omia ja yhteisiä, Suomessa ja muualla.

Lukiokoulutuksen kulttuuriohjaaja auttaa lukio-opintoihin liittyvissä kysymyksissä opiskelijoita ja huoltajia suomen lisäksi arabiaksi, somaliksi ja venäjäksi ja mahdollisuuksien mukaan myös kiinaksi. Kulttuuriohjaajan osaamisessa painottuu moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus opiskelijoiden ja koko koulun henkilökunnan kanssa, kulttuurisensitiivisellä työotteella. Tänä lukuvuonna on järjestetty erilaisia kulttuuritapahtumia Espoon lukioissa sekä juhlistettu perinteisiä juhlia lukiolaisten kanssa.

- Monikulttuuristen juhlien tuntemisen ja ymmärtämisen kokemusten kautta nuoret kehittävät maailmantietoisuuttaan ja kasvavat arvostamaan maailman ihmisten monimuotoisuutta. Se auttaa myös vähentämään maahanmuuttotaustaisiin opiskelijoihin kohdistuvaa väärinkäsitystä ja syrjintää, toteaa Ohjauksella onnistumisiin hankkeen projektisuunnittelija Shan Zhu, joka palvelee lukiolaisia, heidän perheitään ja lukioiden henkilökuntaa kiinaksi, suomeksi, ranskaksi ja englanniksi.

Lisätietoa kulttuuriohjauksesta lukioissa

Juhlakalenteri herättää lasten ja nuorten kiinnostusta eri kulttuureita kohtaan

Kulttuurien juhlakalenteria hyödynnetään kouluilla esimerkiksi katsomusaineiden opetuksessa ja monikulttuurisuuskasvatuksessa. Myös koulun johto voi hyödyntää kalenteria lukuvuoden suunnittelussa, kun esimerkiksi koulun arkeen vaikuttavat juhlat löytyvät helposti samasta paikasta.

Kouluissa ja päiväkodeissa lapset ja nuoret mielellään tunnistavat kalenterista itselleen tuttuja juhlia, mikä vahvistaa omaa identiteettiä.

Lapset kasvavat moninaisessa maailmassa, jossa erilaiset kielet, kulttuurit ja katsomukset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatuksen arjessa tämä tarkoittaa sitä, että ryhmässä voi olla lapsia monista eri taustoista.

”Päiväkotikaverin perheessä voidaan puhua eri kieltä, kuin omassa kodissa, juhlia erilaisia juhlia tai syödä erilaisia ruokia. Varhaiskasvatuksessa moninaisuuteen suhtaudutaan luontevana osana arkea ja siitä puhutaan myönteisenä ja yhteisöä rikastuttavana asiana. Näin lapset oppivat ymmärtämään ja arvostamaan toistensa tapoja ja kulttuuria,” kertoo varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Särmälä Espoon suomenkielisestä varhaiskasvatuksesta.

Kulttuurien juhlakalenteri tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri kulttuurien ja uskontojen juhliin ja merkkipäiviin. Varhaiskasvatuksessa lapsia rohkaistaan jakamaan omia kokemuksiaan ja perinteitään, ja näin lapset voivat myös oppia toistensa kulttuureista kysymällä ja kuuntelemalla. Tämä edistää empatiaa, kulttuurista herkkyyttä ja avoimuutta erilaisille näkökulmille.

”Tavoitteena on luoda inklusiivinen ilmapiiri, jossa jokainen lapsi varhaiskasvatuksessa tuntee itsensä hyväksytyksi ja osaksi yhteisöä. Kaikkien on myös tärkeää oppia ymmärtämään erilaisuutta ja asettumaan toisen asemaan sekä tarkastelemaan asioita eri näkökulmista”, Särmälä kuvailee.

Tutustu kulttuurien juhlakalenteriin

Kulttuurien juhlakalenteri kootaan yhteistyössä katsomusaineiden opettajien kanssa. Eri uskontoihin liittyvät juhlat sekä kansalliset juhlapäivät on esitetty kalenterissa symbolien avulla.

Kalenterista tulee vuosittain kyselyitä yli kuntarajojen. Kaupungin päiväkodeille, kouluille, lukioille ja nuorisotiloille postitetaan julisteet koristamaan yhteisiä tiloja ja luokkahuoneita. Kalenteri on saatavilla myös sähköisesti.

Kalenteri lukuvuodelle 2023–2024 löytyy suomeksi ja ruotsiksi uutisen lopusta.

  • Perusopetus
  • Kasvatus ja opetus
  • Varhaiskasvatus