Esbo stad främjar projektet Stadsbanan

8.6.2023 7.58
Ett tåg anländer till Alberga station en solig sommardag. I bakgrunden syns köpcentret Sello.
Ett nytt spårpar byggs mellan Alberga och Köklax. Bild från Alberga station.Bild: Taneli Lahtinen / MySome

Esbo stadsstyrelse beslutade föreslå att fullmäktige ska godkänna avtalsändringen mellan Trafikledsverket och Esbo och Grankulla städer, som gäller avtalet om planering och byggande av Stadsbanan i Esbo och därtill hörande särskilda objekt.

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige godkänner en avtalsändring mellan Trafikledsverket och städerna Esbo och Grankulla, som gäller avtalet om planering och byggande av Stadsbanan i Esbo och därtill hörande särskilda objekt.

Enligt det ändrade avtalet är Esbo stads finansieringsandel av kostnaderna för byggandet av Stadsbanan i Esbo 40,9 procent, dock högst 142,8 miljoner euro. Enligt det ursprungliga avtalet uppgick Esbo stads finansieringsandel till 40,0 procent, dock högst till 110 miljoner euro. Den totala kostnadsberäkningen för projektet uppgår till 357 miljoner euro. Den ursprungliga kostnadsberäkningen, som godkändes av staten och kommunerna, var 275 miljoner euro.

Kommunernas finansieringsandel av projektkostnaderna är enligt avtalet 51,2 procent, dock högst 178,5 miljoner euro. Enligt det ursprungliga avtalet var statens finansieringsdel 50 procent. Grankullas andel är 7,9 procent, dock högst 27,5 miljoner euro. Grankullas relativa andel av helhetsprojektet sjunker, eftersom Grankulla planerar att avstå från infartsparkeringen, som ingick i den ursprungliga planen. Eurobeloppet för Grankullas del ändras inte.

Höjningen av kostnadsberäkningen beror på den allmänna ökningen av kostnadsnivån.

Projektet för Stadsbanan i Esbo har fått CEF-stöd för planeringen och stöd kommer också att sökas för byggandet. Esbo stads andel av stödet är uppskattningsvis cirka 30 miljoner euro. Dessutom är det möjligt att rikta 10–20 miljoner euro, som kommer in i form av intäkter för markanvändningsavtal för Stadsbanans stationsområden som utvecklas, till finansieringen av projektet.

Stadsbanan i Esbo ger punktligare och smidigare tågtrafik

Stadsbanan i Esbo är ett gemensamt projekt för Esbo, Grankulla och Trafikledsverket. Projektet går ut på att bygga ett nytt spårpar mellan Alberga och Köklax. De nya spåren gör fjärrtrafiken till Åbo och närtrafiken i Karis, Kyrkslätt och Esbo punktligare och smidigare. Stadsbanan är en del av utvecklingen av huvudstadsregionens kollektivtrafik.

Efter att projektet är färdigt fungerar trafiken så att de två spåren som ligger längst söderut betjänar närtrafiken, medan de två spåren på norra sidan används av fjärrtrafiken. Omgivningen vid de stationer som ligger längs med sträckan kommer att utvecklas enligt järnvägsplanen.

I samband med spårprojektet genomförs Esbo stads egna separata projekt, såsom Kustbansbanan, som ska förbättra gång- och cykeltrafikleder längs med järnvägen.

  • Stadsutveckling
Esbo centrumKöklaxAlberga