Esbo säljer en kontorstomt i Kägeludden till arbetspensionsbolaget Varma

2.6.2023 12.15
Illustrationsbild. Bilden visar en kontorsbyggnad i trä.
När den står klar kommer Varmas kontorsbyggnad i trä att vara en imponerande del av Kägeludden.Bild: Arco Architecture Company

Esbo stad säljer en kontorstomt till arbetspensionsbolaget Varma. Det här är ett länge planerat hållbart byggprojekt som äger rum i Kägeludden, en knutpunkt för spårbunden trafik. Byggstart är planerad till juni 2023.

Esbo stad och Varma har förhandlat om försäljning av en tomt i Kägeludden. Esbo stadsstyrelses närings- och konkurrenskraftssektion beslutar om affären vid sitt sammanträde måndagen den 5 juni.

Köpeskillingen är 12,4 miljoner euro. 

Kontorsbyggnaden ska byggas längs Kägelviksvägen, intill Ring I och Västerleden. Tomtens yta är cirka 5 747 m² och byggrätten 20 000 m2 våningsyta.

Projektet främjar Esbos koldioxidneutralitetsmål genom hållbart byggande. Kontorsbyggnaden som planeras av Varma är i trä, och ett miljöcertifikat kommer att ansökas för byggnaden. Byggnadens personliga utformning inkluderar också ett grönt tak, vilket bidrar till områdets unika karaktär. Fastigheten ligger i en knutpunkt för spårbunden trafik i omedelbar närhet av metron och Spårjokern, vilket också stöder hållbar rörlighet. Projektet kallas Keilaniemen Portti (Kägeluddens port).

Tomten har utsetts som ett kvartersområde för kommersiella byggnader och kontorsbyggnader i den lagakraftvunna detaljplanen. Den har varit reserverad för Varma sedan 2018, varefter planläggningsarbetet också inleddes. Planen trädde i kraft i mars 2021 och bygglovet beviljades i december 2021.

I byggandet beaktas den underjordiska parkeringsanläggningen som planeras för området

Genomförandeavtalet definierar projektets ansvar och skyldigheter och reglerar samarbetet mellan staden och Varma. Stadsstyrelsen godkände avtalet den 22 maj 2023.

Varma genomför planerna för Kägelviksvägen och parkområdet med tillfälliga arrangemang. Staden deltar i genomförandekostnaderna. Detta arrangemang påskyndar slutförandet av det smala området.

En gatu- och parkplan har upprättats för Kägelviksvägen och parken, och den godkändes av den tekniska nämnden 2021.

En särskild punkt som nämns i avtalet om genomförandet är byggandet av den södra inkörningen till Kägeluddens planerade centralparkering på tomten. Förhandlingarna om byggandet av parkeringsanläggningen pågår för närvarande, och syftet är att stadsstyrelsen fattar beslut i ärendet nästa höst.

I projektet Keilaniemen Portti placeras ungefär en tredjedel av parkeringsplatserna i projektets egen underjordiska parkeringsanläggning. Resterande två tredjedelar av parkeringsplatserna placeras i den centrala parkeringsanläggningen.

Kägeludden kommer att växa kraftigt under de kommande åren i takt med att fler kontorslokaler byggs i området. Även bostadsbyggnader och ett hotell planeras. Underjordisk bergparkering skulle göra trafiken smidigare och främja mångsidig rörlighet i området, vilket frigör utrymme på gatunivå. En del av parkeringsanläggningen är också utformad för att fungera som ett skyddsrum.

  • Stadsutveckling
Hagalund