”Skog och stadsnatur nära mitt hem” – Esboborna lyfte fram naturen som nummer ett i generalplanens startenkät

8.2.2023 13.46
en teckning av en hand som håller i en telefon och texten: Hur skulle du vilja att framtiden skulle se ut i Esbo.

Vill du ha byliknande stadsdelar eller många skogar i framtidens Esbo? Sådana val funderade mer än tusen invånare på när de svarade på enkäten Generalplan 2060. Naturrelaterade val gick klart före andra frågor hos Esboborna.

Vill du ha byliknande stadsdelar eller många skogar i framtidens Esbo? Sådana val funderade mer än tusen invånare på när de svarade på enkäten Generalplan 2060. Naturrelaterade val gick klart före andra frågor hos Esboborna.

Den elektroniska enkäten var öppen en månad, dvs. 20.10–20.11.2022. Merparten av drygt 1 400 svar kom till den finskspråkiga enkäten. Det kom också några hundra svar på svenska och engelska.

Resultaten från enkäten utnyttjas i beredningen av generalplanen som blickar mot 2060. Utarbetandet av planen inleddes i höstas och arbetet fortsätter uppskattningsvis fram till 2027.

– Generalplanläggningen som gäller hela staden har precis inletts, som bäst bereder vi planens mål. Som en del av detta ville vi höra invånarna och kartlägga deras åsikter redan nu, i ett så tidigt skede som möjligt, berättar Sakari Jäppinen som är planeringschef för generalplanen vid Esbo stadsplaneringscentral.

Generalplanen är en plan för markanvändning och trafik som omfattar hela Esbo. Med den prognostiseras och styrs stadens utveckling under de kommande decennierna. Med planen möjliggörs också en hållbar tillväxt.

I jämförelsesituationerna var naturen en klar etta

Med snabbenkäten sökte man svar på frågan om vad deltagaren skulle vilja se i framtidens Esbo. Till en början fick respondenten 10 olika jämförelsepar framför sig. Hen skulle alltid välja det av de två alternativen som kändes viktigare.

Jämförelseparen valdes ut genom slumpmässigt urval av materialet med sammanlagt 34 svarsalternativ. Enkäten genomfördes med verktyget Innoduel. Dess algoritm såg till att alla alternativ lyftes ungefär lika många gånger för att resultatet skulle vara tillförlitligt.

Som slutresultat uppstod en lista där de olika svarsalternativen ordnades enligt procentandelen för hur ofta de blev valda i de många parjämförelserna.

– I de finskspråkiga svaren steg enbart naturrelaterade svarsalternativ till topplaceringarna. Detta är ett tydligt budskap om invånarnas värderingar: naturen är nummer ett för Esboborna, sammanfattar Tuuli Aaltio, växelverkansexpert som deltog i planeringen av enkäten.

Vilka var då Esbobornas topp 10-val? I topp tre fanns närnaturen, naturens mångfald och rekreationsmöjligheterna vid havsstränderna. Direkt efter dem kom skogarna och kolsänkorna, stadsnaturen och trivsamma rekreationsrutter på olika håll i Esbo.

I topp tio fanns också närservice, gång- och cykelleder, byliknande stadsdelar och en smidig kollektivtrafik.

Ämnenas mångfald lyfts fram i de öppna svaren

I slutet av enkäten ombads respondenten berätta med egna ord vad hen vill se i framtidens Esbo. Det kom in nästan 1 700 olika öppna svar. De gällde ganska jämnt olika ämnesområden.

Största delen, det vill säga knappt en tredjedel av de öppna svaren, gällde natur och rekreation. I dem betonades särskilt den närliggande naturens betydelse. Näst mest respons fick man om tjänster och arbetsplatser, i synnerhet offentliga tjänster. Det centrala budskapet var att det borde finnas tjänster även på andra ställen än i köpcentra och att de borde vara tillgängliga för alla. Esbo borde också ha olika mötesplatser och stadskultur.

Tredje mest respons fick man om trafiken. Största delen av svaren gällde kollektivtrafiken och utvecklingen av den. En knapp femtedel av svaren gällde boende och energi. Man önskade mångsidigt boende, olika boendeformer, bostäder av olika storlek och olika bygglösningar. Invånarna anser också att bostadsområdenas särprägel borde stärkas och betonas.

Nästan vart tionde svar gällde byggande. De innehöll många motsatta önskemål. En del av respondenterna vill ha öppet och lågt, andra vill ha tätt och högt stadsaktigt byggande. Man önskar att områdena bildar tydliga helheter med sina stadsliknande centrum. Cirka fem procent av svaren gällde andra än ovan nämnda ämnen.

  • Generalplan 2060
  • Planläggning