Rekreationsvisionerna för Esbo främjar utnyttjandet av närnaturen som källa för rörelse och välmående

8.2.2023 6.15Uppdaterad: 8.2.2023 12.02
Två barn åker skidor och två vuxna går bredvid skidspåret.
I Alberga idrottspark finns uppiggande och mångsidiga aktiviteter för alla under varje årstid.Bild: Janne Ketola, Summit Media Oy

Målet med rekreationsvisionerna är att skapa en helhetsbild av behovet av motions- och rekreationstjänster och reservera tillräckligt med utrymme för rekreationsområdena i markanvändningsplaneringen. När staden växer och blir tätare är det viktigt att säkerställa en tillräcklig närnatur och närmotionsplatser för bostadsområdena i Esbo. Rekreationsvisionerna som utarbetas för alla storområden siktar mot år 2050. Nu färdigställs rekreationsvisionerna för storområdena Alberga, Mattby och Hagalund.

I Esbo-berättelsen har man som en av Esbos styrkor lyft fram närnaturen, rekreationsområdena, sjöarna samt strandpromenaden och havsområdet som uppskattas av esboborna. Rekreationsvisionsarbetet fokuserar på att identifiera lokalbehovet som motions- och rekreationstjänsterna samt rekreationsområdena kräver och på att skapa och utveckla det nätverk de bildar. Visionen är ett planeringsverktyg med hjälp av vilket dessa behov granskas som en del av en mer omfattande planering av markanvändningen. Rekreationsvisionen ska samordnas med andra teman i anslutning till planeringen av markanvändningen, såsom ekologiska nätverk, naturvärden, trafik och byggnation.

Rekreationsvisionerna för år 2050 utvecklas och utformas i samband med generalplanearbetet för Esbo fram till 2060 samt på en noggrannare planeringsnivå. I arbetet med generalplanen samordnas rekreationsperspektivet med övriga mål för och perspektiv på generalplanen. I den mer detaljerade planeringen planerar man noggrannare var närparker, enskilda idrottsgrenar, motionsstigar eller små stadsodlingar placeras.

Mångsidiga och lättåtkomliga objekt för alla

Närliggande rekreationsområden och -tjänster möjliggör en hälsosam, hållbar livsstil där rekreationen är en del av vardagen. Ju närmare natur- och närrekreationsområdet ligger, desto sannolikare och oftare används det. Till exempel stöds behovet av skol- och daghemsskogar också av uppgifter om hälsofördelarna med grönområden. När befolkningen åldras framhävs betydelsen av en högklassig närmiljö ytterligare när det av motoriska skäl är svårare att röra sig längre bort från hemmet.

Rekreationsvisionerna för Stor-Alberga, Stor-Mattby och Stor-Hagalund som nu färdigställs fortsätter serien av redan färdigställda visioner. Rekreationsvisionen för Stor-Esboviken och Esbos maritima rekreationsvision blev klara år 2018. Avsikten är att utarbeta en rekreationsvision för gamla Esbo och Köklax år 2023. Betydelsen av rekreationsvisioner för täta stadsområden framhävs ytterligare i framtiden, då stadens invånarantal ökar och rekreationstjänsterna och rekreationsområdena har allt fler användare.

Regionala attraktionskraftsobjekt betjänar typiskt sett även en större användarkrets

Rekreationsvisionen 2050 är mycket aktuell och i visionen har man identifierat rekreationsobjekt som är betydelsefulla både på områdesnivå och regional nivå. De här attraktionskraftsobjekten betjänar ofta också en användarkrets som är betydligt större än storområdet. Attraktionskraftsobjekt är till exempel Alberga idrottspark, strandpromenaden i Mattby samt kulturobjekt och objekt i strandzonen i Hagalund.

Rekreationsvisionerna som utarbetats av arbetsgrupper under ledning av stadsplaneringscentrets landskapsarkitekter är bakgrundsutredningar som stöd för det egna och stadsplaneringsnämndens arbete. Visionerna fungerar också som utgångsmaterial för det påbörjade generalplanearbetet och de granskas och uppdateras vid behov.

Rekreationsvisionerna har utarbetats med hjälp av olika källmaterial och tidigare invånarenkäter. I samband med generalplanearbetet och den noggrannare detaljplaneringen ordnas möjligheter för invånarna att framföra synpunkter och påverka planeringen av det egna bostadsområdet.

Stadsplaneringsnämndens föredragningslista 15.2.2023 / Ärendenr 7(extern länk)

  • Planläggning
AlbergaMattbyHagalund