Med hjälp av åtgärder som vidtas i avrinningsområdet söker man lösningar för vattenhushållningen och minskningen av näringsbelastningen i Långträsks avrinningsområde i Esbo

5.1.2023 6.34Uppdaterad: 9.1.2023 11.09

Utmaningarna för vattenhushållningen i Långträsks avrinningsområde har betonats under de senaste åren. På grund av näringsbelastningen från många källor har sjön eutrofierats och en ökad mängd blågrönalger observerats.

Rikliga regn har upprepade gånger orsakat översvämningar vid bäckar som mynnar ut i Långträsk, såsom till exempel på Vichtisvägen. För närvarande har Långträsk otillfredsställande ekologiskt status och man vill uppnå god status i Långträsk före utgången av år 2027.

Långträsks avrinningsområde (69 km2) sträcker sig från Träskända i Esbo till Käinby i Vanda. Det stora avrinningsområdet rymmer såväl jord- och skogsbruk, naturskyddsområden, boende, industri som huvudleder för fordonstrafiken; Ring III och Vichtisvägen.

I ett pilotprojekt utreder Vanda och Esbo stad i samarbete med NTM-centralen i Nyland lösningar för att förbättra tillståndet i Långträsks avrinningsområde. Resultatet av projektet är en gemensam plan för vattenhushållning för hela avrinningsområdet i syfte att genomföra vattenhushållning i jord- och skogsbruksområdena samt i den byggda miljön. Inom projektet utvecklas också samarbetet mellan städerna och jord- och skogsbruksaktörerna inom den avrinningsområdesbaserade vattenförvaltningen. Projektet finansieras av Miljöministeriets program för effektiverat vattenskydd.

I det tvååriga projektet (2022–2024) utarbetas en översiktsplan för vattenhushållningen i Långträsk avrinningsområde i Esbo. På basis av planen väljs två åtgärder för naturenlig vattenhushållning för genomförande, en för Esbo och en för Vanda. Slutligen utarbetas en rapport där man på riksnivå utvärderar det man lärt sig under projektet, samarbetsmodellerna och möjligheten att kopiera till motsvarande objekt.

Under projektet ordnas evenemang för intressentgrupper och två invånarmöten. Invånarmötena ordnas våren 2023 och i projektets slutskede, år 2024. Information om evenemangen ges via städernas informationskanaler och på projektets webbplats:

För mer information om projektet, kontakta projektgruppens kontaktpersoner

Iiro Lehtinen, planeringsingenjör, iiro.lehtinen@vantaa.fi
Saara Olsen, limnolog, saara.olsen@espoo.fi
Kari Rantakokko, ledande vattenhushållningsexpert, kari.rantakokko@ely-keskus.fi

 

Esbo centrumKalajärviAlberga