Espoon Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallintaan ja ravinnekuormaan haetaan uudenlaisia ratkaisuja

5.1.2023 6.21Päivitetty: 5.1.2023 7.21
Vantaan, ELY-keskuksen ja Espoon logot.

Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallinnan haasteet ovat korostuneet viime vuosina. Monista lähteistä tulevan ravinnekuormituksen vuoksi järvi on rehevöitynyt ja järvessä on havaittu enenevissä määrin sinilevää.

Runsaat sateet ovat aiheuttaneet toistuvasti tulvimista Pitkäjärveen laskevien purojen varsilla, kuten esimerkiksi Vihdintiellä. Nykyisin ekologisesti välttävässä kunnossa oleva sijaitseva Pitkäjärvi halutaan vuoteen 2027 mennessä saada hyvään tilaan.

Pitkäjärven valuma-alue (69 km2) ulottuu Espoon Träskändasta Vantaan Keimolaan asti. Laajalle valuma-alueelle mahtuu niin maa- ja metsätaloutta, luonnonsuojelualueita, asumista, teollisuutta kuin ajoneuvoliikenteen valtaväyliäkin: Kehä III ja Vihdintie.

Vantaan ja Espoon kaupungit yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa selvittävät ratkaisuja Pitkäjärven valuma-alueen tilan kohentamiseen pilottihankkeessa. Hankkeen tuotoksena on koko valuma-alueen yhteinen vesienhallintasuunnitelma maa- ja metsätalousalueiden sekä rakennetun ympäristön vesienhallinnan toteuttamiseksi. Hankkeessa kehitetään myös kaupunkien ja maa- ja metsätaloustoimijoiden välistä yhteistyötä valuma-aluelähtöisessä vesienhallinnassa. Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelma.

Kaksivuotisessa hankkeessa (2022–2024) tehdään Espoon Pitkäjärven valuma-alueen vesienhallinnan yleissuunnitelma, jonka pohjalta valitaan kaksi luonnonmukaisen vesienhallinnan toimenpidettä toteutukseen, yksi Espooseen ja yksi Vantaalle. Lopuksi tuotetaan raportti, jossa arvioidaan hankkeen aikana opitut asiat, yhteistyömallit sekä monistettavuus vastaavanlaisiin kohteisiin valtakunnallisesti.

Hankkeen aikana järjestetään sidosryhmätilaisuuksia sekä kaksi asukastilaisuutta. Asukastilaisuudet järjestetään keväällä 2023, sekä hankkeen loppuvaiheessa vuonna 2024. Tilaisuuksista tiedotetaan kaupunkien tiedotuskanavilla ja hankkeen verkkosivulla:

Lisätietoja hankkeesta antavat hankkeen projektiryhmän yhteyshenkilöt

Iiro Lehtinen, suunnitteluinsinööri, iiro.lehtinen@vantaa.fi
Saara Olsen, limnologi, saara.olsen@espoo.fi
Kari Rantakokko, johtava vesitalousasiantuntija, kari.rantakokko@ely-keskus.fi

Espoon keskusKalajärviLeppävaara