Programmet Ett välmående Esbo stöder Esbobornas välfärd

27.12.2022 8.48Uppdaterad: 27.12.2022 10.22
Kvinnorna dansar.
Bild: Vessi Hämäläinen

Programmet Ett välmående Esbo är ett av Esbos fyra förvaltningsövergripande utvecklingsprogram för denna fullmäktigeperiod. Inom utvecklingsprogrammet planerar vi olika verksamhetssätt och främjar olika verksamhetsmodeller.

I programmet föreslår vi lösningar bland annat på hur man ska avverka den vårdskuld som uppstod under coronatiden och hur man ska förebygga mentala problem. Vårt mål är också att utföra annat arbete som främjar välfärd, hälsa och lycklighet till exempel inom idrott, kultur och ungdomsarbete.

"I och med vårdreformen betonas kommunens uppgift att främja välfärden ytterligare. Som styrgrupp är vi motiverade att hitta nya sätt att stödja Esbobornas välfärd", säger programmets ordförande Helena Marttila.

Välfärd genom att främja gemenskap och mental hälsa

Vi utför välfärdsarbete tillsammans med invånare, organisationer och företag. För programmet har vi fastställt följande mål:

 • Esbobornas delaktighet ökar och den sociala sammanhållningen stärks.
 • Esbobornas jämlika möjligheter att främja sitt välmående ökar.
 • Esbobornas psykiska välmående stärks.
 • Välfärd och hälsa främjas i Esbo och i samarbete med välfärdsområdet.

Genomförandet av programmet Ett välmående Esbo har kommit i gång för att nå målen. Under det gångna året har vi vidtagit och planerat bland annat följande åtgärder:

 • Verksamheten med hobbybilen Senioripaku inleddes på sommaren i samarbete med kulturtjänsterna. Verksamheten fortsatte också på hösten.
 • Esbobornas åsikter om välfärd och åtgärder som stöder den har utretts genom en enkät som riktades till ungdomsfullmäktige, äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och delegationen för främjande av integration.
 • I år erbjuds eleverna i årskurs ett samt deras vårdnadshavare och lärare ett Hitta glädjen-paket, som innehåller bland annat anvisningar för hur man använder materialet Se det goda! samt en mobilapplikation som kan användas som stöd för att identifiera barnets starka sidor och framgångar.
 • Programmet Ett välmående Esbo hjälper till att bygga en tillgänglig naturstig i Lakisto. Avsikten är att naturstigen ska bli färdig i vår.
 • Programmet understödde välfärdsevenemang för gymnasister under hösten. Gymnasierna planerade evenemangen själva.
 • Enheterna för småbarnspedagogik, skolorna och läroanstalterna på andra stadiet erbjöds affischer med Må bra-handen för stöd för psykisk hälsa.
 • Eleverna i årskurserna 1–9 uppmuntrades att delta i frivilligverksamhet som samordnas av Justitieministeriets projekt Vapaa! – Fri! samt i GivingTuesday (TekojenTiistai) i slutet av november genom att göra goda gärningar inom hela skolgemenskapen.
 • Skolpersonalen fick en förstahjälpsutbildning i psykisk hälsa.
 • Besökarna vid hobbybilen Senioripaku och skolorna planterade blomsterlökar för att skapa en trivsam miljö och gemenskap.
 • Motion och kultur samt trevligt umgänge för mindre bemedlade familjer stöddes genom Må bra i Esbo!-biljetter. Esbo stads socialtjänster och funktionshinderservice delade ut biljetterna till familjerna i december.

Arbetet för att nå målen fortsätter åren 2023–2024.

Du kan följa programmet Ett välmående Esbo och åtgärderna på sociala medier via #VälmåendeEsbo #HyvinvoivaEspoo och #HealthyEspoo. Använd dessa hashtaggar också för att berätta om dina egna välfärdsgärningar!

Mer information
Kaisu Toivonen
Programchef för programmet Ett välmående Esbo
kaisu.m.toivonen@esbo.fi