Enkät om rusmedelssituationen 2022: Allt fler minderåriga vejpar

27.12.2022 9.21

En enkät om rusmedelssituationen utfördes i Helsingfors, Esbo och Vanda 26.9–16.10.2022. Med hjälp av enkäten fick städerna information om vad invånarna tycker om rusmedelssituationen i sitt bostadsområde. Frågorna gällde hur olika rusmedel syns i offentliga lokaler samt bostadsområdenas säkerhet. Tyngdpunkten låg i synnerhet på minderårigas rusmedelsanvändning.

I år berättade 2 475 Esbobor om sina observationer. Antalet svarare var ungefär 450 fler än år 2020. Unga på 13–17 år svarade aktivast under bägge åren.

Allt fler minderåriga vejpar

Den största skillnaden med den tidigare enkäten var ökningen av vejpande, det vill säga användningen av e-cigarretter. År 2020 hade 26 procent av dem som svarade sett minderåriga vejpa, medan andelen år 2022 var hela 57 procent. Ökningen var 31 procentenheter jämfört med föregående enkät. I enkäten Hälsa i skolan år 2021 var trenden ännu inte synlig. 

Också ungdomsarbetet och skolorna på olika håll i huvudstadsregionen har lagt märke till att vejpandet har blivit allt vanligare bland unga. Enkätresultaten är enhetliga med dessa tidigare observationer. ”Vi vill uppmuntra skolor och vårdnadshavare att diskutera med barnen om de olägenheter som vejpande kan medföra och om de åldersgränser som gäller”, säger experten på förebyggande mentalvård och missbruksvård Tuija Tuormaa. ”Våren 2022 delade vi ut ett informationspaket om hälsorisker som anknyter till vejpande och om lagstiftningen kring fenomenet till huvudstadsregionens skolor med årskurs 7–9 och vårdnadshavare. Vi hoppas att paketet gjorde föräldrarna mer medvetna om e-cigarretter.”

Upplevelsen av säkerhet på offentlig plats på samma nivå som förr

I den föregående enkäten lyfte vi fram frågan om säkerheten på offentliga platser. För deras del har det inte skett några större ändringar under de senaste två åren. Det är oroväckande att problematiskt rusmedelsbruk inte minskat i Esbo i kollektivtrafik, i trafikens knutpunkter och vid vissa köpcentrum. Sexuella trakasserier som utförs av berusade vuxna på offentliga platser syns fortfarande i svaren. Ofta var offret för trakasserierna en minderårig flicka och den trakasserande en vuxen man. Samma trend var också synlig i den senaste enkäten Hälsa i skolan, där sexuella trakasserier som minderåriga upplevt var oroväckande vanliga både på sociala medier och på offentliga platser.

Vi fick konstruktiva och konkreta förslag om hur man kan lindra rusmedelsskadorna och förbättra den allmänna säkerheten på offentliga platser. Svaren från enkäten utnyttjas inom Esbo stads förebyggande missbruksarbete och vid planeringen av stadens övriga verksamhet. Ett stort tack till alla som svarat.

Mer information om e-cigarretter, om att föra ämnet på tal och om stöd(extern länk) (på finska)   

Bild 1: Observationer av att minderåriga använt rusmedel i bostadsområdena i Esbo åren 2020 och 2022.