En stadsby en kvart bort planeras till Kalajärvi

20.12.2022 6.51
Illustration av centrum för stadsbyn, på gårdarna utanför husen syns människor och träd.
Illustration av centrum för en tätbebyggd stadsby. Bild: Stadsplaneringscentralen i EsboBild: Espoon kaupunkisuunnittelukeskus

Planeringen av Esbos norra och mellersta delar framskrider. Till Kalajärvi och Viskärr planeras dispositionsplaner, som preciserar planeringen av markanvändningen mot detaljplaneringen. Byggande i Kalajärvi skulle kunna attrahera cirka 5 000 nya invånare.

Kalajärvi planeras att bli en stadsby, där butik, service och andra viktiga platser i vardagen är tillgängliga inom 15 minuter till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. I framtiden bor merparten av invånarna i Kalajärvi på 600 meters avstånd från centrum och kollektivtrafikens hållplatser.

"Stadsbildsmässigt innebär Kalajärvis stadsby låghus, radhus och småhus som byggs upp kring ett tätt centrum, som ändå är i mänsklig skala. Målet är en samhällelig och byliknande miljö", beskriver Jussi Partanen, arkitekt vid stadsplaneringscentralen i Esbo.

Kalajärvi bevaras som ett grönskande och naturnära område. Planer finns även bland annat på en ny närliggande motions- och idrottspark och nya friluftsleder vid sidan av befintliga. Den närliggande naturen och friluftslederna skulle ligga på högst 300 meters avstånd från alla bostäder.

Kalajärvis ställning som lokalcentrum stärks och servicen utvecklas i Kalajärvis nuvarande centrumområde, norr om Vichtisvägen. Utvecklingen av Kalajärvi centrum fortsätter när planeringen av detaljplaneändringen för Vaskitsamäki norr om Vichtisvägen framskrider under de närmaste åren. Närservicen som utvecklas i Kalajärvi centrum betjänar även de omgivande småhusområdena. De småhusområden som utvecklas omfattar bland annat Nipertängen och Andersberg i söder och Metsämaa och Odilampi i öster.

På våren ordnas ett informations- och diskussionstillfälle för invånarna vid vilket man presenterar dispositionsplanen närmare och berättar om planerna. Tillfället ordnas i samarbete med Kalajärvi-seura och tidpunkten för tillfället preciseras i början av året.

På närområdet i norra och mellersta Esbo som ingår i POKE-generalplanen planeras även en dispositionsplan för Viskärr, som färdigställs under våren 2023. Precis som i Kalajärvi, planeras en stadsby bara en kvart bort i Viskärr. Områdets framtid har planerats tillsammans med invånarna vid två verkstäder under sommaren och hösten. Utöver verkstäderna samlades invånarnas synpunkter in med två kartenkäter.

  • Planläggning
Kalajärvi