Stadsdirektör Jukka Mäkeläs budgetförslag 2023: Livsviktigt att säkerställa en hållbar tillväxt 

3.11.2022 15.00

Budgeten har utarbetats mitt bland stora förändringar och osäkerhet som gäller den allmänna ekonomiska utvecklingen.

Budgeten har utarbetats mitt bland stora förändringar och osäkerhet som gäller den allmänna ekonomiska utvecklingen. Reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet innebär förändringar i städernas verksamhet och finansieringsmodell, medan den ekonomiska omvärlden förändrats radikalt i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Energikrisen i Europa och den snabba inflationen reflekteras på ekonomin på bred front. 

”På den positiva sidan kan vi konstatera att Esbo under sitt jubileumsår för 50 år som stad utvecklats aktivt och på ett gott sätt, att Västmetron blir färdig i slutet av året och att Esbo fått en plats i finalen om titeln som europeisk innovationshuvudstad”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.  

”Vi lever i stor osäkerhet, men Esbo stads ekonomi vilar på en god grund”, säger han.  

Berättelsen om Esbo leder stadens utveckling 

Esbo stads viktigaste mål under den här fullmäktigeperioden är balansering av ekonomin, återhämtning efter coronapandemin, verkställandet av vårdreformen, arbetet med att uppnå klimatneutralitet samt att lyckas med att integrera och sysselsätta invandrarna. Esbos roll som innovationsstad betonas i förhållande till hela Finlands konkurrenskraft. 

”Vi vill också i fortsättningen vara den hållbaraste staden i Europa. Hållbarhet innebär bland annat att vi vill vara en toppstad inom lärande och bildning och att vi producerar tjänster innovativt och med invånaren i fokus, tillsammans med våra partner”, säger stadsdirektören.  

Efter vårdreformen blir stadens roll som stärkare av livskraften ännu viktigare. Sektorn för fostran och lärande har som centralt mål att stärka välfärden och det tidiga stödet och rikta resurser bland annat till att motverka segregation och till integration. Också kultur- och idrottstjänsterna kommer i fortsättningen att ha en central uppgift inom främjandet av Esbobornas välbefinnande.  

Lösningar på globala utmaningar tillsammans med partner 

Esbo har precis blivit utnämnd till finalist i tävlingen om titeln som europeisk innovationshuvudstad (iCapital). Vinnaren offentliggörs vid Europeiska Innovationsrådets toppmöte i december. Till Esbos starka sidor hör ett radikalt tvärvetenskapligt samarbete. Staden bildar tillsammans med Aalto-universitetet och Teknologiska forskningscentralen VTT en kärna som samlar alla aktörer – startupföretag, studerande, toppföretag, forskare och vanliga medborgare – för att innovera för ett bättre liv. Detta kompletteras av ett ambitiöst arbete för både hållbar utveckling och människornas välfärd.  

”Tillsammans med våra partner har vi en viktig uppgift att möjliggöra uppkomsten och etableringen av informations- och kompetensintensiva arbetstillfällen. Hundra metropolområden på olika håll i världen tävlar om kompetens- och informationsintensiva företag och arbetstillfällen. Hela Finlands ekonomiska prestationsförmåga och framtid avgörs i denna tävling. Staden har en viktig roll, i synnerhet med tanke på en hållbar stadsstruktur och attraktiva tjänster”, säger stadsdirektör Mäkelä. 

”I följande regeringsprogram måste vi säkerställa de stora städernas investeringsförmåga. Utan tillväxten som uppkommer i städer är Finlands ekonomi inte på en hållbar grund. Det förutsätter investeringar i tillväxt och kompetens i metropolområdets städer, så att området även i fortsättningen kan generera arbetstillfällen och välfärd i hela Finland. 

Ekonomiplanen verkställer Berättelsen om Esbo och programmet En ekonomiskt hållbar stad 

Budgetens skatteintäkter grundar sig på prognoser om ekonomisk tillväxt ur Finansministeriets ekonomiska översikt från hösten samt på beräkningar av hur skatteinkomsterna utvecklas enligt Finlands Kommunförbunds skatteprognosram. I prognoserna om skatteintäkter beaktas den nya finansieringsmodellen och de fastighetsskattesatser som fullmäktige beslutat om. Den nya kommunalskattesatsen i Esbo är 5,36. 

Skattefinansieringen minskar år 2023 med 36 procent jämfört med år 2022. I och med reformen sjunker andelen skatteintäkter i stadens inkomstbas märkbart och statsandelarnas andel ökar till 31 procent.  

Nettoutgifterna för att ordna tjänster, det vill säga verksamhetsbidragets underskott, minskar från -1,7 miljarder euro år 2022 till -890 miljoner euro. Ändringen beror på utgifter som överförs till välfärdsområdet. Jämförbart innebär det att ökningen av stadens nettokostnader är ungefär 8,8 procent. I tillväxten beaktas ökningen av servicebehovet, den allmänna kostnadsutvecklingen inklusive löneuppgörelsen, höjningen av pensionsavgifterna samt de ökande kostnaderna bland annat för att Västmetrons andra skede slutförs.  

Stadens årsbidrag torde öka till 352 miljoner år 2023, medan räkenskapsperiodens resultat uppgår till 157 miljoner euro.  Ekonomin 2023 ser ännu bättre ut i och med skatteredovisningen för år 2022, då skattesatsen var högre. År 2024 sjunker årsbidraget till en nivå på 237 miljoner euro och räkenskapsperiodens resultat till 38 miljoner euro, när effekterna av skattesatsen 2022 utgår. 

Hela Esbokoncernen investerar år 2023 för cirka 497 miljoner euro och under perioden 2023–2032 sammanlagt för cirka 3,8 miljarder euro, i genomsnitt för 375 miljoner euro per år. Investeringsnivån förblir hög under de närmaste åren. Investeringarna i Västmetron och dess utvecklingskorridor, i Stadsbanan och i Spårjokern är investeringar i hela Finlands tillväxtförutsättningar. Stadens investeringsprogram är 2,1 miljarder euro. Största delen av investeringarna riktas till att bygga och iståndsätta skolor och daghem enligt programmet Fixa skolorna.  

År 2023 ökar stadens lånestock inte, men under ekonomiplansperioden räcker inkomstfinansieringen i sin helhet inte till för de investeringar som stadens tillväxt förutsätter och stadens lånestock ökar med 55 miljoner euro. Utifrån scenarier som staden och koncernen utarbetat kommer reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet att bromsa upp den årliga ökningen av stadens skattefinansiering. Årsbidraget kommer inte heller att räcka till för att täcka stadens och koncernens omfattande avskrivningar eller för att finansiera alla tillväxtinvesteringar. Skuldsättningen fortsätter om staten inte i fortsättningen deltar mer i finansieringen av tillväxten.   

”Berättelsen om Esbo och programmet En ekonomiskt hållbar stad är våra centrala redskap. Genom att verkställa dem förbättrar vi Esbos förmåga att anpassa sig till framtidens utmaningar,” summerar stadsdirektören.  

Esbo fullmäktige beslutar om budgeten för 2023 på sitt möte 7.12.2022.  

Mer information

stadsdirektör Jukka Mäkelä, tfn 046 877 3953  
ekonomiplaneringsdirektör Pia Ojavuo, tfn 043 826 9139