Nämnden Svenska rum fastställde arbets- och lovtider för nästa läsår

24.11.2022 15.17Uppdaterad: 24.11.2022 16.16
Skolryggsäck.
Bild: Olli Häkämies

På torsdagens möte fastställde nämnden Svenska rum de svenskspråkiga förskolornas, grundskolornas och gymnasiets arbets- och lovtider för läsåret 2023–2024 i Esbo.

Nämnden fastställde arbets- och lovtiderna enligt följande: 

  • Höstterminen: torsdag 10.8.2023 - fredag 22.12.2023 
  • Höstlov: måndag 16.10.2023 - fredag 20.10.2023 (vecka 42) 
  • Jullov: lördag 23.12.2023 - söndag 7.1.2024 
  • Vårterminen: måndag 8.1.2024 - lördag 1.6.2024 
  • Sportlov: måndag 19.2.2024 - fredag 23.2.2024 (vecka 8) 

 
Antalet arbetsdagar under läsåret är 188. Grundskolorna och gymnasiet har möjlighet att anhålla om att byta ut en arbetsdag mot en arbetslördag. Under arbetslördagen följs arbetsordningen för den dagen som byts ut. Förskoleundervisningen följer samma tider förutom att vårterminens sista arbetsdag är fredag 31.5.2024.  Abiturienternas sista arbetsdag är torsdag 8.2.2024. 

Uppföljning av ekonomin och strategin 

Nämnden Svenska rum antecknade för kännedom nämndens och för sin del sektorn för fostran och lärandes uppföljning av det ekonomiska läget och strategin per 31.10.2022. 

Inkomstmålet förväntas överskrida det budgeterade med 0,2 milj. euro då staden till följd av eftermiddagsverksamhetens konkurrensutsättning från början av hösten erhåller klientavgifterna för all eftermiddagsverksamhet och även på grund av att de erhållna understöden överskrider det budgeterade. 

Verksamhetsutgifterna förväntas underskrida det budgeterade med 1,3 milj. euro. Vid uppgörandet av budgeten har beaktats de tidigarelagda inbesparingarna i programmet En ekonomiskt hållbar stad. År 2021 uppgick de på förhand gjorda inbesparingarna till 0,5 milj. euro och vårterminen 2022 till 0,3 milj. euro. Lokalhyrorna underskrider det budgeterade med 0,3 milj. euro då lokalerna i Alberga skola delvis utnyttjats av andra resultatenheter. Anslagen reserverade för det avgiftsfria andra stadiet underskrider det budgeterade med 0,2 milj. euro. Därtill har användningen av småbarnspedagogikens hemvårdsstöd minskat med 0,2 milj. euro jämfört med det budgeterade och året innan. Förändringen i anordnandet av eftermiddagsverksamheten medför att utgifterna för eftermiddagsverksamheten ökar med 0,2 milj. euro - dels på grund av att inkomstfallet kompenseras till producenterna och dels för att verksamheten blir något dyrare än tidigare. 

Ytterligare information 

Föredragningslistor och möteshandlingar(extern länk) 
Mer information om nämnden Svenska rum 

Eva-Lena Gästrin  
Nämndens ordförande  
Nämnden Svenska rum  
Tel: +358 50 544 8103  

Barbro Högström  
direktör för Svenska bildningstjänster  
Esbo stad / Resultatenheten Svenska bildningstjänster  
Tel: +358 50 351 1497  
barbro.hogstrom@esbo.fi 

 

  • Svenska rum