Nämnden Svenska rum

Nämnden Svenska rum svarar för ärenden som gäller dagvård, utbildning, arbetarinstitutet, kultur och ungdom, till den del det gäller att ordna svenska tjänster.

Mötessekreterare och protokollsutdrag
Paula Pullinen
PB 30, 02070 ESBO STAD
tel. +358 43 8252427
E-post paula.pullinen@esbo.fi

Om du direkt påverkas av nämndens beslut eller beslutet avser dig får du efter nämndens möte ett utdrag ur protokollet. Du får också anvisningar om hur du kan söka om ändring i beslutet.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet  varit framlagt offentligt på stadens webbplats. En begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.