Esbo inför nya åtgärder för att spara el

29.11.2022 7.25

I och med att elen blir dyrare och en eventuell elbrist hotar förbereder sig Esbo stad för att införa effektiva åtgärder för att minska elförbrukningen. Esbo bidrar till sparandet av el med hjälp av olika åtgärder och uppmuntrar samtidigt Esboborna att spara el.

Målet för Esbo stads energiberedskapsgrupp bestående av samtliga sektorer har under hösten varit att granska åtgärder för att spara energi ur olika vinklar inom stadsorganisationen. Med hjälp av utvalda besparingsåtgärder strävar man efter att säkerställa att elen räcker till för kommuninvånarna och stadens olika funktioner. Genom åtgärderna försöker man även jämna ut förbrukningstoppar och stävja de ökade energikostnaderna.

Esbo sparar genom konkreta energiåtgärder

Esbo stads stadsstyrelse har godkänt energiberedskapsgruppens förslag till följande energibesparingsåtgärder:

- I lokaler som staden använder sänks temperaturen inomhus till omkring +20,5 grader. Temperaturen sänks inte till exempel i byggnader som används för verksamhet dygnet runt för äldre eller personer med funktionsnedsättning eller i daghem.

- Ventilationen regleras efter användningstiderna utan att försämra inomhusluften. Ventilationen justeras inte i byggnader som används för verksamhet dygnet runt för äldre eller personer med funktionsnedsättning, i simhallar eller i objekt där akuta problem med inomhusluften konstaterats.

- Fasadbelysningen på stadens lokaler släcks helt, och gårdsbelysningen släcks till natten.

- Där det är tekniskt möjligt programmeras gatubelysningen så att de kan dimmas till natten.

- Uppvärmningstiderna för konstgräsplaner och isningsperioden för konstisplaner förkortas på vintern.

- Skidspår snöläggs så att man undviker toppar i efterfrågan på energi.

- Uppvärmningen av simhallarnas bastur regleras.

I Esbo har man sparat el i många år redan

Utöver de besparingsåtgärder som nu fastställts har man i Esbo i flera år redan genomfört åtgärder för att bland annat sänka energikostnaderna för lokalerna i enlighet med kommunernas energieffektivitetsavtal (KETS). Genom avtalet har Esbo stad förbundit sig till besparingsmål, som kommer att minska den totala energiförbrukningen för verksamhetslokalerna med 7,5 procent från 2015 års nivå fram till år 2025. I Esbo betyder detta en energimängd på 19 611 MWh.

Energibesparingsåtgärderna har inriktats även på att bland annat modernisera stadens lokaler och gatubelysning, och gamla armaturer har redan under några års tid bytts mot nya LED-lampor och -armaturer. Genom att ändra lokalernas belysning har förbrukningen minskat med omkring fyra procent.

Esbo informerar om energifrågor på sin webbplats

Utöver de direkta energibesparingsåtgärderna deltar Esbo även i den riksomfattande kampanjen Snäppet svalare samt strävar staden efter att aktivera kommuninvånarna och personalen till att spara energi både på sina arbetsplatser och på fritiden. Samtidigt förbereder sig staden för eventuella störningar i energiproduktionen och -distributionen under vinterhalvåret.

Aktuell information om energibesparingsåtgärder och -möjligheter finns på stadens webbplats på espoo.fi/sv/energi.