Kulturnämndens beslut 25.10.2022

28.10.2022 12.24

Nämnden behandlade bland annat en utredning om den grundläggande konstundervisningens tillstånd i Esbo.

Utredning om den grundläggande konstundervisningen för barn och unga i Esbo 2022

Kulturnämnden antecknade för kännedom utredningen ”Taide mukana kasvussa – selvitys lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen tilasta Espoossa 2022" som beställts av resultatenheten för kultur och gjorts av Innolink.

Motion om en kultur- och välfärdskoordinator för Esbo stad

Kulturnämnden beslutade föreslå för stadsstyrelsen att fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom som svar på Kaisa Alaviiris m.fl. motion 13.6.2022 om en kultur- och välfärdskoordinator för Esbo stad och konstaterar att motionen är slutbehandlad.

Hyresavtalen för resultatenheten för kultur i köpcentret Sello

Kulturnämnden beslutade att godkänna behovsutredningarna för Sellosalens, Sellobibliotekets och musikinstitutet Juvenalias lokaler enligt bilagorna. Kulturnämnden ber affärsverket Esbo lokaler att fortsätta förhandlingarna om att hyra Sellosalens, Sellobibliotekets och musikinstitutet Juvenalias lokaler för att verksamheten i lokalerna ska kunna fortsätta.

Priserna för guidningarna på Mauri Kunnas-utställningen på utställningscentret WeeGee samt priset på partnerbiljetter

Kulturnämnden beslutade att godkänna priserna för guidningarna på Mauri Kunnas-utställningen som öppnades i utställningscentret WeeGee 7.10.2022 enligt förslaget. Kulturnämnden beslutade dessutom att komplettera inträdesavgifterna till utställningscentret WeeGee så att det redan godkända priset på en gruppbiljett på 16 euro också kan användas som pris på partnerbiljetter. Priserna trädde i kraft 26.10.2022.

Övriga ärenden

Nämnden beslutade om de övriga ärendena enligt föredragningslistan(extern länk) (på finska).

  • Kulturnämnden