Innovationstävlingens vinnare korades

27.10.2022 11.59Uppdaterad: 14.11.2022 13.59

Första priset i innovationsserien i stadsdirektörens innovationstävling delades i år av två innovationer. Innovationsserien vanns av ”En förbindelse om utvecklingen av Kera” och ”Arbetsprövning som räknas som studier inom branscher med brist på arbetskraft”. Vinnarna fick 5 000 euro vardera. Serien potentiella innovationer vanns av gruppen ”Smärta, en del av mitt liv”, som fick 3 000 euro.

I ansökningarna betonades samarbete och helhetssyn

Stadsdirektörens innovationstävling ordnades i år för elfte gången i Esbo. Tävlingen var öppen för stadens personal och för företag. I år deltog endast ett företag med en egen ansökan, men som partner deltog flera företag.

I de ansökningar som nådde finalen betonades nätverksbaserat samarbete, multiprofessionalitet och ett övergripande grepp. Bland temana kan nämnas en hållbar riktning för Esbo, barns och ungas välbefinnande, lösningar på bristen på arbetskraft och integration.

Det kom in sammanlagt 27 ansökningar, varav 14 i serien för potentiella innovationer och 13 i innovationsserien. I år var ansökningarna av mycket hög kvalitet och det var inte lätt att bedöma vem som var bäst.

”Nätverksbaserat samarbete och multiprofessionellt grepp, som betonades i ansökningarna, är en viktig riktning när det gäller att lösa framtidens utmaningar. Vid komplexa utmaningar behöver vi gemenskapens styrka. Det är fint att detta lyfts fram också i denna tävling”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Förbindelsen om utveckling av Kera styr aktörerna till hållbara lösningar

Den ena vinnaren i innovationsserien är ”Förbindelsen om utveckling av Kera”, som tagits fram av strategienheten och tomtenheten. I utvecklingen av förbindelsen deltog ett brett spektrum av partner i projektet ”Ett miljövänligt och smart Kera”: A-insinöörit, Esbo bostäder, Fortum, LokalTapiola, Neste, Nokia, Ramirent, SOK och Sitra.

Förbindelsen om utveckling av Kera är ett helt nytt verktyg för stadsutveckling som styr aktörerna i området att genomföra lösningar för hållbar utveckling på lång sikt och i samarbete. En utvecklingsförbindelse som bifogas till markanvändningsavtalet är unik i hela Finland. Förbindelsens mål har definierats i ett omfattande samarbete med aktörerna i området.

Förbindelsen som samarbetet resulterade i är ett unikt redskap för hållbarhetsändring och en viljeyttring som undertecknats av Esbo stad och områdets markägare. Aktörerna har förbundit sig till ett nära samarbete för att Kera ska bli klimatneutralt inom olika teman, såsom byggande, energilösningar och mobilitetstjänster. Utvecklingsförbindelsen definierar inte metoder utan en gemensam vilja, vars genomförande sker på ett flexibelt och mångsidigt sätt.

Arbetsprövning som räknas som studier är en helhetsbetonad lösning för branscher med brist på arbetskraft

Den andra vinnaren i innovationsserien är ”Arbetsprövning som räknas som studier inom branscher med brist på arbetskraft” som stadens enhet för näringar och sysselsättning och Omnia har utvecklat tillsammans. Konceptet stöder sysselsättning och tillgång på arbetskraft i branscher med brist på arbetskraft. Många arbetslösa arbetssökande, i synnerhet invandrare, vill ha jobb till exempel inom omsorgssektorn, men det är omöjligt på grund av bristande yrkeskompetens.

Det behövs nya, flexibla sätt att få arbetserfarenhet och utbildning som stöd för sysselsättning. Samtidigt gör den ständiga arbetskraftsbristen i olika branscher det svårt att ordna service och att ordna det dagliga arbetet på arbetsplatserna.

Innovationen förenar på ett nytt sätt befintliga möjligheter: arbetsprövning, lärande i arbetslivet, studier och lönesubvention. I normala fall inbegriper arbetsprövningen inte studieverksamhet och läroavtal som är bundna till lönesubvention utnyttjas sällan. Under arbetsprövningen övar man uppgifter på arbetsplatsen, skriver ett kompetensbetyg och förbereder sig på yrkesprov som avläggs under läroavtalsperioden.

Arbetsprövning som räknas som studier är en hållbar lösning för en arbetslös arbetssökande som vill in på arbetsmarknaden. Arbetssökanden får yrkeskompetens som gör det möjligt att få jobb i branschen. Arbetsgivaren kan knyta arbetsprövaren till arbetsplatsen redan under arbetsprövningen, och arbetsprövaren börjar utöka sin kompetens i ett tidigt skede. Modellen gagnar både den arbetssökande och arbetsgivaren.

Kamratstöd och multiprofessionellt stöd för behandling av långvarig smärta

Serien potentiella innovationer vanns av gruppen ”Smärta, en del av mitt liv”, som utvecklats av öppen rehabilitering och mental- och missbruksvården. Syftet med gruppen är att öka kunskapen och förståelsen om faktorer som hänför sig till kronisk smärta, stärka klientens egna metoder för att klara sig och finna individuella lösningar till smärthantering utan medicin.

Grupperna ”Smärta, en del av mitt liv” har genomförts som en del av hälsostationen Samarias projekt för dem som behöver många tjänster. Grupperna har mötts sju gånger med en veckas mellanrum. Vid behandling och rehabilitering av långvarig smärta har det konstaterats att ett multiprofessionellt tillvägagångssätt är effektivast vid smärtbehandling. Smärtgruppen tillämpar, förutom multiprofessionalitet, även övningar i och kamratstöd för läkemedelsfria smärthanteringsmetoder, som också är en viktig del av smärthanteringen. Kamratstödet ger psykiskt och socialt stöd och styrka.

Smärta ökar okoordinerad och oändamålsenlig användning av tjänster. Tidigare har det inte funnits systematiska multiprofessionella strukturer för behandling av smärta. Bland annat minskade antalet besök på hälsostationens mottagning hos fem av åtta patienter som deltog i smärtgruppen med nästan hälften under sex månader efter gruppverksamheten jämfört med före gruppen. 

Tre innovationer fick ett hedersomnämnande

I serien för innovationer utdelades tre hedersomnämnande på 500 euro:

  • ”Verktyg och åtgärder mot mobbning”, utvecklat av lektor och övrig personal på Espoonlahden koulu samt Bahr Consulting. Ett digitalt verktyg med qr-koder sänker tröskeln för att anmäla fall av mobbning ”i smyg” och förbättrar informationsgången.
  • ”Vårt Esbo 20X0 – tal om framtidens stad” är en ny serie evenemang som förenar många olika former av deltagande. Esboborna diskutera stadsmiljöns framtid våren 2022. Evenemangserien producerades av stadsplaneringscentralen, kompetenscentret för hållbar utveckling, Omnia och Esbo arbetarinstitut.
  • ”Yhtä matkaa muistipolulla” (Vi vandrar tillsammans på minnenas stig) är en handbok för utveckling av servicekedjan för personer med minnesrelaterade sjukdomar. Handboken hjälper att stödja ett tryggt och funktionsdugligt liv för personer med en minnesrelaterad sjukdom, utveckla servicekedjan och vårdpraxis samt säkerställa personalens kompetens. Handboken har skrivits av Esbo stads äldreomsorg. Projektet kom på andra plats i tävlingen om årets LEAN-gärning 2021 som ordnades av Suomen Lean-yhdistys ry.

Innovationerna från Esbo deltar i den nationella tävlingen

Stadsdirektörens innovationstävling har ordnats i samarbete med Laatukeskus Excellence Finland Oy sedan 2012. I tävlingen, som är avsedd för stadens personal och arbetsplatser, nätverk och företag, söks innovationer som förbättrar tjänsterna och effektiviserar verksamheten.

Tävlingsansökningarna deltar också i tävlingen Quality Innovation Award som ordnas av Laatukeskus Excellence Finland Oy. Innovationer från Esbo har rönt framgång i tävlingen flera gånger, på såväl nationell som internationell nivå. I år deltar två innovationer från Esbo också i den nationella tävlingen: förbindelsen om utveckling av Kera och handboken för utveckling av servicekedjan för minnesrelaterade sjukdomar, ”Yhtä matkaa muistipolulla”. Resultaten i den nationella tävlingen publiceras 10.11.2022.

Mer information:

  • Innovationsarbete
  • Hållbar utveckling