Esbo ordnar en idétävling för utvecklingen av Alberga centrum – målet är ett enhetligt och attraktivt centrumområde

31.10.2022 13.15

Esbo stad ordnar en internationell idétävling med två skeden för planeringen och genomförandet av Alberga centrum. Målet med tävlingen är att i området norr om järnvägen hitta en helhetsvision som är högklassig både funktionellt, stadsstrukturellt och arkitektoniskt och som används som grund för utvecklingen av området.

Ett av målen för tävlingen är att kombinera den norra och den södra sidan av järnvägen till ett enhetligt centrumområde.

Planeringsområdet betonas för tillfället för fordonstrafik med sina gatu-, järnvägs- och parkeringsområden. Farlederna delar Alberga centrum starkt i två. Detta vill vi ändra: Man vill utveckla det till ett trivsamt och attraktivt centrumområde i en knutpunkt för kollektivtrafik, där man lätt kan gå till fots eller med cykel.

Sello bereder utvidgning för affärs- och servicelokaler som ”paraply” över den nuvarande bussterminalen. En separat parkeringsanläggning byggs dessutom intill järnvägen.

Vid planeringen beaktas invånarorientering

Idétävlingen, som inleds i 31 oktober, anordnas i samarbete med Finlands Arkitektförbund (SAFA). Tävlingen avgörs hösten 2023. Det första skedet är öppet för alla och 2–5 planer väljs in i det andra skedet. Tävlingsförslagen läggs fram för påseende i det första och det andra skedet av tävlingen.

”Centrumplanen ska vara hållbar och den ska beakta framtida behov samt öka områdets attraktionskraft. I linje med Berättelsen om Esbo beaktar man vid planeringen invånar- och kundorienteringen”, säger chef för stadsmiljösektorn Olli Isotalo.

"Invånarna önskar ett grönt och levande fotgängarbetonat centrum med kvartersbutiker", konstaterar projektchef Mika Rantala.

”I tävlingsförslagen granskar man säkert också byggandet över järnvägen och Åbovägen. Byggandet över järnvägen ska på ett naturligt sätt anknyta till reserveringsområdet av köpcentret Sello och utvidgningen av det”, han fortsättar.

Planeringsområdet är  24 hektar stort

Planeringsområdet, som omfattar det egentliga konkurrensområdet och tillhörande granskningsområden är 24 hektar stort. Tävlingsområdet gränsar i norr till yrkeshögskolan Laurea, Alberga idrottspark och Konstapelsgatan och i söder till den planerade utvidgningen av Sello. I öst gränsar området till Ring I och i väst till gatan Gransbacken.

I den västra delen av tävlingsområdet finns ett kvarter där man våren 2020 rev yrkeshögskolan Metropolias byggnad vars struktur var illa skadad. Med finns även tomterna för Alberga brandstation och FBK samt Blecktorget.

I tävlingsområdet ingår även en privatägd affärslokal med två våningar som ligger i kvarteret mellan Albergastråket och Bleckslagarplatsen. Planeringsområdet omfattar även Alberga hälsostation. Vid utvecklingen av centrumet förbereder man sig för ett alternativ där hälsostationen eller välfärdsområdets social- och hälsovårdscentral skulle placeras som en del av nybyggnationen i centrumet.

Gransbacken, Köpcentret Galleria och parkeringsanläggningen i anknytning till det samt ett par affärsfastigheter och bostadsaktiebolaget i den norra delen av tävlingsområdet ingår inte i planeringsområdet, men i det första tävlingsskedet ska de tävlande inkludera även dem i helhetsplanen. För dessa områdens del förhandlar man om eventuella fortsatta åtgärder separat med de ifrågavarande fastigheternas ägare.

I den nordvästra delen av tävlingsområdet finns Knapperstensparken där det finns fästningar från första världskriget. I det skyddade området kan man inte bygga över mark men nu utreder man möjligheten att placera en parkeringsanläggning i berget.

Staden inleder detaljplanering för området i enlighet med det eller de förslag som vinner tävlingen och beviljar en planeringsreservering eller flera reserveringar för området. Byggandet på planeringsområdet skulle kunna inledas 2026–2027.

Alberga