Resultatet av projektet Health&Greenspace är praxis för internationellt bruk och samarbete i Esbo

19.9.2022 11.58
Med blågrön infrastruktur avses det nätverk som bildas av stadsbornas grönområden och grönförbindelser. I det marina Esbo är vattenområdena en viktig del av denna infrastruktur. Vid ett kick off-möte för Health & Greenspace-projektet i Esbo besökte representanter för projektstäderna bland annat Hagalund.

Esbo har under de senaste åren ägnat särskild uppmärksamhet åt hälsofördelarna av stadens natur och växtlighet. Via det internationella projektet har man också tagit del av god praxis i andra europeiska städer. Resultaten av projekt som genomförts i brett samarbete har nu sammanställts till en handlingsplan som konkretiserar riktlinjerna.

Hur påverkar vegetationen den upplevda bullernivån i staden? Vilka fördelar har friluftsliv för den psykiska hälsan? Varför är barn friskare i en grönskande miljö?

Svar på dessa och många andra frågor söktes i projektet Health&Greenspace, som Esbo stad deltog i tillsammans med åtta andra europeiska städer 2019–2022 . Framför allt gav projektet svar på frågan vad kommunen kan göra för att främja hälsofördelarna av grönska i städerna och för att lindra hälsoskador i stadsmiljön med grönska.

Kärnan i de projekt som finansieras genom URBACT-programmet utgörs av erfarenhetsutbyte mellan olika städer. På studieresor i projektstäderna studerade man god praxis. Exempel på sådan är ökad trivsel med träd längs gatorna och bättre hälsa bland barnen med grönskande daghemsgårdar.

Health&Greenspace var ett av de första internationella projekten som koordinerades av miljövårdsenheten i Esbo. Enligt projektets ägare, miljödirektör Tarja Söderman, var det en värdefull erfarenhet: ”Projektet gav mycket värdefull lärdom för hela staden. Samarbetet mellan de städer som deltog i projektet var smidigt och de internationella nätverk som vi skapade bär säkert långt”, gläder hen sig.

I Poznan i Polen har gården vid flera daghem bearbetats med naturbaserade lösningar som ger barnen bättre möjligheter att komma i kontakt med naturmaterial. Ett lätt soltak behövs vid varmt väder också i nordliga förhållanden. Representanter för projektstäderna besökte Poznan i maj 2022.

Handlingsplanen presenterar konkreta åtgärder långt in i framtiden

Inom projektet Health&Greenspace var den största insatsen att utarbeta en lokal handlingsplan, Integrated Action Plan. Esbo handlingsplan för främjande av hälsofördelarna med blågrön infrastruktur utarbetades i samarbete av anställda från samtliga förvaltningar som deltagit i projektnätverket. Under några års tid resulterade workshoppar och diskussioner i en klar helhetsbild av hur staden främjar hälsofördelar av närmiljön med hjälp av olika tjänster och verksamhet. Handlingsplanen sammanställer också nya åtgärder för att ytterligare främja dessa hälsofördelar.

Flera av åtgärderna i handlingsplanen bygger på befintlig god praxis, vilket gör det lätt att genomföra åtgärderna med befintliga resurser och som en del av förvaltningarnas eget grundläggande arbete.

Genom åtgärderna strävar man till exempel efter att accentuera motion och idrott i naturen inom stadens motionsrådgivning och skolundervisning. Stadsplaneringscentralen kommer för sin del att utarbeta principer för tryggande av hälsofördelar av blågrön infrastruktur i planläggningen och uppdatera en redan genomförd utredning om närskogar som är viktiga för daghemmen.

Nätverksarbete och ökad medvetenhet ger resultat

Enligt Söderman är ett av de viktigaste resultaten av projektet att samarbetet inom staden ökar ytterligare: ”Vi samarbetade också med sådana experter som vi annars inte skulle ha så nära kontakt med. Nu har vi dock en grupp experter inom staden som är intresserade av stadsnaturens hälsoeffekter oberoende av sektor eller arbetsuppgifter”. I fortsättningen kommer detta interna nätverk inom staden att fortsätta samarbeta, följa genomförandet av åtgärderna i handlingsplanen och tillsammans komma med idéer om nya sätt att främja stadsbornas hälsa.

Under Health&Greenspace-projektet ordnades flera evenemang där Esbos invånare och föreningar fick dela med sig av sina erfarenheter och åsikter om Esbos grön- och rekreationsområden och tjänster. Med hjälp av evenemangen och workshopparna klargjordes till exempel hur föreningar och stadsbor utnyttjar stadens grön- och rekreationsområden i sin vardag.

De lärdomar, intressentgrupper och nätverk som projektet gett kommer också i fortsättningen att utnyttjas i diskussionen om den blågröna infrastrukturens tillstånd och utveckling. Målet är att varje invånare känner till stadens underbara naturobjekt och entusiasmeras att röra sig i naturen. Staden stöder friluftsliv i naturen genom att erbjuda täckande tjänster på Esbos mångsidiga grön- och rekreationsområden.

Läs mer om Health&Greenspace-projektet och Esbo handlingsplan för främjande av hälsofördelarna med blågrön infrastruktur.

 

  • Natur