Health&Greenspace-hankkeen tuloksena kansainvälisiä käytäntöjä ja espoolaista yhteistyötä

23.6.2022 11.29
Veneitä laiturissa Espoon Otsolahdella.
Siniviherrakenteella viitataan kaupungin viheralueiden ja -yhteyksien muodostamaan verkostoon. Merellisessä Espoossa myös vesialueilla on tässä verkostossa tärkeä rooli. Espoossa järjestetyssä Health&Greenspace-hankkeen kick-off-tapaamisessa hankekaupunkien edustajat vierailivat muun muassa Tapiolassa.

Espoo on viime vuosina kiinnittänyt erityistä huomiota kaupunkiluonnosta ja kasvillisuudesta saataviin terveyshyötyihin. Kansainvälisen hankkeen kautta hyviä käytäntöjä on haettu myös muilta eurooppalaisilta kaupungeilta. Laajalti yhteistyössä toteutetun hankkeen tulokset on nyt koottu toimintasuunnitelmaksi, joka asettaa suuntaviivat jatkoon.

Kuinka kasvillisuus vaikuttaa koettuun melutasoon kaupungissa? Mitä hyötyjä luonnossa liikkumisella on henkiselle terveydelle? Miksi lapset sairastavat vähemmän vehreässä ympäristössä?

Näihin ja moniin muihin kysymyksiin haettiin vastauksia Health&Greenspace-hankkeessa, johon Espoo osallistui vuosina 2019–2022 yhdessä kahdeksan muun eurooppalaisen kaupungin kanssa. Ennen kaikkea hankkeessa ratkaistiin kysymystä siitä, mitä kunta voi tehdä edistääkseen kaupunkivihreän terveyshyötyjä ja lieventääkseen kaupunkiympäristön terveyshaittoja kasvillisuuden avulla.

URBACT-ohjelman kautta rahoitettujen hankkeiden ytimessä on eri kaupunkien välinen kokemustenvaihto. Eri kaupunkeihin toteutettujen opintomatkojen aikana tutustuttiin useisiin hyviin käytäntöihin, joiden avulla muut kaupungit ovat esimerkiksi lisänneet kaupunkiympäristön viihtyisyyttä katupuilla ja parantaneet lasten hyvinvointia päiväkotien pihoja vehreyttämällä.

Espoon ympäristönsuojelulle Health&Greenspace oli ensimmäisiä kansainvälisiä projekteja, joita palvelualue koordinoi. Hankkeen omistaja, ympäristöjohtaja Tarja Södermanin mukaan se oli kaupungille arvokas kokemus: ”Projekti tarjosi paljon arvokasta oppia koko kaupungille. Hankkeeseen osallistuneiden kaupunkien välillä yhteistyö oli sujuvaa, ja luomamme kansainväliset verkostot kantavat varmasti pitkälle”, hän iloitsee.

Poznanissa, Puolassa, useiden päiväkotien pihoja on muokattu luontopohjaisilla ratkaisuilla, joiden avulla lapsilla on entistä paremmat mahdollisuudet päästä kosketuksiin luonnonmateriaalien kanssa. Kevyt aurinkokatos on lämpimällä säällä tarpeellinen myös pohjoisissa olosuhteissa. Hankekaupunkien edustajat vierailivat Poznanissa toukokuussa 2022.

Toimintasuunnitelma asettaa konkreettisia toimenpiteitä pitkälle tulevaisuuteen

Health&Greenspace-hankkeessa suurin voimanponnistus oli paikallisen Integrated Action Plan -toimintasuunnitelman laatiminen. Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelma laadittiin yhdessä kaikkien hankeverkostoon osallistuneiden toimialojen ja keskusten edustajien kanssa. Muutaman vuoden aikana eri työpajojen ja keskusteluiden tuloksena muodostui selkeä kokonaiskuva siitä, kuinka kaupunki edistää lähiluonnosta saatavia terveyshyötyjä erilaisten palveluiden ja perustoimintansa avulla. Lisäksi toimintasuunnitelma kokoaa yhteen uusia toimenpiteitä, joiden avulla näitä terveyshyötyjä voidaan entisestään edistää.

Useat toimintasuunnitelman toimenpiteistä on rakennettu jo-olemassa olevien, hyvien käytäntöjen varaan, minkä ansiosta toimenpiteet ovat helposti toteutettavissa olemassa olevilla resursseilla ja osana yksiköiden omaa perustyötä.

Toimenpiteillä pyritään esimerkiksi liittämään luonnossa liikkuminen entistä tiiviimmäksi osaksi esimerkiksi kaupungin liikuntaneuvontaa ja koulujen opetusta. Kaupunkisuunnittelukeskus puolestaan tulee laatimaan periaatteet siniviherrakenteen terveyshyötyjen turvaamiseksi kaavoituksessa ja päivittää jo-toteutetun selvityksen päiväkodeille tärkeistä lähimetsistä.

Verkostotyöllä ja tietoisuuden lisäämisellä tuloksiin

Södermanin mukaan yksi merkittävimmistä tuloksista hankkeessa on kaupungin sisäisen yhteistyön lisääntyminen entisestään: ”tämän hankkeen aikana teimme yhteistyötä sellaistenkin asiantuntijoiden kanssa, joihin emme muuten olisi näin tiiviissä yhteydessä. Nyt meillä on kuitenkin joukko sellaisia kaupungin asiantuntijoita, jotka ovat kiinnostuneita kaupunkiluonnon terveysvaikutuksista riippumatta toimialasta tai työtehtävistä”. Jatkossa tämä kaupungin sisäinen verkosto tulee jatkamaan yhteistyötä, seuraa toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumista ja ideoi yhdessä uusia tapoja edistää kaupunkilaisten terveyttä.

Health&Greenspace-hankkeen aikana järjestettiin useita tapahtumia, joissa espoolaiset asukkaat ja yhdistykset pääsivät jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään Espoon viher- ja virkistysalueista ja palveluista. Tapahtumien ja työpajojen avulla selvennettiin esimerkiksi sitä, kuinka yhdistykset ja kaupunkilaiset hyödyntävät arjessaan kaupungin viher- ja virkistysalueita.

Hankkeessa saatuja oppeja, sidosryhmiä ja verkostoja tullaan jatkossakin hyödyntämään keskustelussa kaupunkivihreän tilasta ja kehittämisestä. Tavoitteena on, että jokainen espoolainen tuntee kaupungin upeat luontokohteet ja innostuu luonnossa liikkumisesta. Tätä kaupunki tukee tarjoamalla eri palveluita kattavasti Espoon monipuolisilla viher- ja virkistysalueilla.

Lue lisää Health&Greenspace-hankkeesta ja Espoon siniviherrakenteen terveyshyötyjen edistämisen toimintasuunnitelmasta.

 

  • Luonto