Nämnden Svenska rum lämnade förslag till budget och ekonomiplan

29.9.2022 14.44Uppdaterad: 29.9.2022 17.14
Nuori istuu tietokoneella.
Bild: Taru Turpeinen

På torsdagens möte lämnade nämnden Svenska rum förslag till budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025 för beredningen av stadsdirektörens budgetförslag.

Enligt det ursprungliga förslaget skulle budgetramen för nämnden Svenska rum för år 2023 öka med 2,7 % det vill säga dryga 1,8 miljon euro jämfört med den justerade budgeten för år 2022. På mötet föreslog nämnden ett tillägg på 200 000 euro till det ursprungliga budgetförslaget.

Utgiftsökningarna i budgeten beror huvudsakligen på löneförhöjningarna och de förändrade lönebikostnaderna, prisstegringen av de interna tjänsterna och måltidstjänsterna, lokalhyrorna, ökningen av antalet studeranden i gymnasiet, det avgiftsfria andra stadiet samt förändringen i anordnandet av eftermiddagsverksamheten.  

Utgiftsminskningar i budgeten hänför sig främst till elevvårdens förflyttning till välfärdsområdet och de tidsbundna anslag som beviljades enbart för kalenderåret 2022.Under budgetåret verkställs fortsättningsvis fullmäktigebeslutet om programmet En ekonomiskt hållbar stad. Inkomstmålet i budgeten för år 2023 ökar med knappa 0,3 milj. euro. Ökningen hänför sig till eftermiddagsverksamheten, då staden till följd av eftermiddagsverksamhetens konkurrensutsättning från början av hösten 2022 erhåller klientavgifterna för all eftermiddagsverksamhet. 

Nämnden beslöt enhälligt att föreslå ett tillägg på 200 000 euro till sitt förslag till budget enligt följande: 

Nämnden betonade att stadens ekonomi systematiskt balanseras under de kommande åren dock så att inbesparingar inte görs inom resurserna i den grundläggande undervisningen, gymnasiets kursutbud eller resurser för dem med behov av extra stöd. Tillräckligt med vuxna ska finnas i skolorna och i småbarnspedagogiken.  

Nämnden Svenska rums utlåtande om affärsverket Esbo lokalers investeringsplan för år 2023–2031 

Investeringsprogrammet baserar sig på riktlinjerna och målen i produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad. I programmet ingår en sänkning av investeringsnivån med 10 procent genom granskning av sättet att genomföra projekten, deras omfattning och kostnader så att investeringarnas maximibelopp i genomsnitt är högst 250 miljoner euro per år under investeringsperioden. Det investeringsprogram som är under beredning utarbetas för åren 2023–2031.  

Nämnden Svenska rum underströk att projektet som omfattar en nybyggnad för Mattbergets daghem och lokaler för Esbo Arbis tidigareläggs med ett år så att verksamheten kan inledas i en nybyggnad när hyresavtalet för Mattbergets daghems tillfälliga byggnad upphör i februari 2024. 

Nämnden föreslog att projektet Olarin kaksi päiväkotia, som inkluderar ett svenskspråkigt daghem i Olars för sex barngrupper, återinförs i investeringsprogrammet så att projektet kan genomföras så snart som möjligt. 

Nämnden Svenska rum betonade vikten av att förlänga reservationen för hyreskostnader för de tillfälliga lokalerna för Rödskogs skola till 2031. 

Budgetförslaget för år 2023 och ekonomiplanen för år 2023–2025 finns i sin helhet i möteskallelsen.(extern länk) 

Nämnden gav dessutom följande utlåtanden på mötet 

  • Motion om att inleda skolpolisverksamhet. 

  • Motion om att i Esbo möjliggöra fullgörandet av läroplikten i närskolan också efter att ett barn fyllt 17 år. 

  • Motion om begränsning av modersmålsundervisning för personer med ett främmande språk som modersmål i grundskolorna i Esbo. 

Ytterligare information 

Möteshandlingar(extern länk) 
Mera information om nämnden Svenska rum 

Eva-Lena Gästrin  
Nämndens ordförande  
Nämnden Svenska rum  
Tfn +358 50 544 8103  

Barbro Högström  
direktör för Svenska bildningstjänster  
Esbo stad / Resultatenheten Svenska bildningstjänster  
Tfn +358 50 351 1497  
barbro.hogstrom@espoo.fi