Kulturnämndens beslut 20.9.2022

28.9.2022 7.53

Vid sitt första möte i höst avgav nämnden bland annat ett yttrande om projektplanen för Kulturcentrets teater.

Kulturnämndens yttrande om projektplanen för Kulturcentrets teater

Kulturnämnden avgav ett yttrande om projektplanen för Kulturcentrets teater daterad den 6 september 2022.

I sitt yttrande anser nämnden bland annat att det är viktigt att genomföra en renovering av kulturcentret vid sidan av projektet. Dessutom kräver kulturnämnden i sitt yttrande att omfattningen av evakueringslokalerna hos kulturcentrets nuvarande aktörer ska utredas så tidigt som möjligt för att erhålla de nödvändiga evakueringslokalerna.

Riktlinjerna och målen för Esbostrategin för 2023 samt budgetförslaget och ekonomiplanen för 2024–2025

Kulturnämnden beslutade att lägga fram ett förslag till budgeten för 2023 och ekonomiplanen för 2024–2025 för utarbetandet av stadsdirektörens budgetförslag.

Kulturnämndens yttrande om affärsverket Lokaltjänsters investeringsförslag för 2023–2031

Kulturnämnden beslutade att för sin del avge ett yttrande om affärsverket Lokaltjänsters investeringsförslag för 2023–2031 (förberedelsesituation 30.8.2022) i enlighet med förslaget.

Bibliotekstjänstenätverk och klientpåverkan

Kulturnämnden antecknade utredningen Stadsbibliotekets klientpåverkan och tjänstenätverk för kännedom.

Utredningen som genomfördes med stöd av FCG våren 2022 handlar om bibliotekstjänsternas effektivitet, jämlikhet samt servicenivå och är avsedd för att stödja beslutsfattande och utveckling av bibliotekstjänster.

Kulturnämndens delårsrapport 2 om budgeten och strategin för 2022 per 31.7.2022.

Kulturnämnden antecknade budgeten och strategin, delårsrapporten 2, av resultatenheten för kultur för kännedom.

Projektunderstöd för kultur och konststipendier för 2022, omgång 4

Kulturnämnden beslutade att bevilja sammanlagt 55 500 euro i projektunderstöd och sammanlagt 31 680 euro i kortvariga konststipendier.

Övriga ärenden

Nämnden beslutade om övriga ärenden i enlighet med föredragningslistan.

  • Kulturnämnden