KEPA Uusimaa nyhetsbrev 3/2022 September: Utveckling av tjänsterna fortsätter i kundgränssnittet

26.9.2022 8.17

Den andra och sista hösten för projektet KEPA Nyland håller på att börja. Under höstperioden som börjat fokuserar arbetet till att utveckla kompetens, uppmärksamma klienter med intellektuell funktionsnedsättning eller motsvarande funktionsförmåga i utvecklingen av social- och hälsovårdstjänster och att finslipa tjänsternas klientprocesser.

I juli och september inleddes två skeden för pilotering av verksamhetsmodellen i två olika välfärdsområden. Syftet med pilotprojekten är att producera information och modellera organisering av samarbetet mellan boendeserviceenheterna och hälsostationen samt bedöma verksamhetssättens funktion. I pilotprojekten mäts och observeras skillnader mellan och erfarenheter av centralt ordnad kontakt och kontakt som inte har ordnats centralt. Den centraliserade kontakten innebär att kontakten till boendeserviceenheterna riktas till skötaren på hälsostationen som utsetts för boende vid enheten. Baserat på resultaten är det möjligt att bedöma kontaktsättens fördelar och utmaningar både ur klientens och personalens perspektiv.

”Vi är glada över att boendeserviceenheterna och hälsostationerna har varit villiga att delta i utvecklingsförsöken trots den utmanande situationen inom social- och hälsovården”, säger Tiina Hannikainen, projektexpert som ansvarar för pilotarbetet.

Under arbete är också en handbok till stöd för kompetensutveckling och introduktion. Handboken innehåller tips för att möta klienter med intellektuell funktionsnedsättning eller motsvarande funktionsförmåga samt rekommenderade modeller för att organisera verksamheten med beaktande av klientgruppens särskilda behov med rimliga anpassningar. Dessutom diskuteras klientprocessernas smidighet mellan tjänsterna som har föreslagits att centraliseras till välfärdsområdena och HUS-koncernen. Baserat på kartläggningen av utbildningsbehov som gjordes våren 2022 utarbetas en utbildningsplan för frågor kring intellektuell funktionsnedsättning för att utveckla kompetensen hos yrkesverksamma inom social- och hälsovården. 

Klientperspektiv för att stödja utvecklingen fås från finsk- och svenskspråkiga klient- och närståenderåd samt organisationernas experter. Klientråden samlas under hösten i september och november.