KEPA Uusimaa Uutiskirje 3/2022 Syyskuu: Palvelujen kehittämistyö jatkuu asiakasrajapinnassa

20.9.2022 12.52

Kepa Uusimaa -hankkeen toinen ja viimeinen syksy on aluillaan. Alkaneen syyskauden aikana työskentely keskittyy osaamisen kehittämiseen, kehitysvammaisten ja vastaavan toimintakyvyn omaavien asiakkaiden huomiointiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä ja palvelujen asiakasprosessien hiontaan.

Heinä- ja syyskuussa käynnistyi kaksi toimintamallin pilotointijaksoa kahdella eri hyvinvointialueella. Pilottien tavoitteena on tuottaa tietoa ja mallintaa asumispalveluyksiköiden ja terveysaseman välisen yhteistyön organisointia sekä arvioida toimintatapojen toimivuutta. Piloteissa mitataan ja havainnoidaan eroja ja kokemuksia keskitetysti järjestetystä yhteydenoton ja keskittämättömän yhteydenoton välillä. Keskitetty yhteydenotto tarkoittaa, että asumispalveluyksikön yhteydenotto ohjautuu yksikön asukkaille nimetylle hoitajalle terveysasemalla. Tulosten perusteella on mahdollista arvioida yhteydenottotapojen etuja ja haasteita sekä asukkaan että henkilöstön näkökulmista.

”Olemme mielissämme, että asumispalveluyksiköt ja terveysasemat ovat olleet halukkaita lähtemään mukaan kehittämiskokeiluihin sote-alan haastavasta tilanteesta huolimatta”, iloitsee pilottityöskentelystä vastaava projektiasiantuntija Tiina Hannikainen.

Työn alla on myös osaamisen kehittämisen ja perehdytyksen tueksi laadittava käsikirja. Käsikirja sisältää vinkkejä kehitysvammaisten tai toimintakyvyltään vastaavien asiakkaiden kohtaamiseen sekä suositeltuja malleja toiminnan organisoimiseksi asiakasryhmän erityiset tarpeet huomioiden kohtuullisin sopeutuksin. Lisäksi pohditaan asiakasprosessien sujuvuutta hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymälle esitettyjen keskitettävien palvelujen välillä. Keväällä 2022 toteutetun koulutustarpeiden kartoituksen pohjalta laaditaan kehitysvammaisuuden kysymyksiin kohdentuva koulutussuunnitelmaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamisen kehittämiseksi.  

Asiakasnäkökulmaa kehittämisen tueksi saadaan suomen- ja ruotsinkielisiltä asiakas- ja läheisraadeilta sekä järjestöjen asiantuntijoilta. Asiakasraadit kokoontuvat syksyn aikana syyskuussa ja marraskuussa.