Esbo stad undersöker trafikarrangemang i Hemtans

7.9.2022 7.24

Trafikarrangemangen i Hemtans har gett anledning till konflikter sedan länge. Det finns inte någon lätt lösning till problemet, men staden diskuterar med invånarna och undersöker alternativ.

För den boende i småhusområdet i Lillhemt var Gamla Lillhemtvägen och Jordeboksvägen förr en förbindelse till det övriga Esbo. När Ring II byggdes och Storåkern planlagdes, planerades trafikförbindelserna om så att trafiken till Ring II i huvudsak dirigerades via den planskilda anslutningen vid Lukuknuten. Jordeboksvägen kapades för trafik år 2016 i enlighet med detaljplanen och ändrades till en gång- och cykelväg genom parken.

Småhusområdet i Lillhemt har cirka 700 invånare, Storåkers cirka 5 000.

Tvisten väcker många perspektiv

Trafikarrangemangen orsakade att sträckorna söderut för invånarna i Lillhemt blev längre. Invånarna anser att den nya rutten ringlar mer än förr och är känsligt för störningar. Byggnationen i Storåkern pågår och det stör trafiken tidvis. Espoo International School ligger vid stråket och där finns det särskilt mycket hämtningstrafik på morgnarna.

Fordonstrafik tillåts tillfälligt på Gamla Lillhemtvägen så länge arbetena för bygget av kvarteren längs Lillhemtvägen pågår. När de framskrider, kan Jordeboksvägen kapas i enlighet med detaljplanen och parken som planerats längs vägen byggas färdig.

Särskilt fotgängare, cyklister och motionärer i området har nytta av detta. Det enhetliga parkstråket fortsätter under Lillhemtvägen mot bron över Ring II och då kan man ta sig från Centralparken till Nygrannas utan att alls behöva korsa fordonstrafiken. Man kan också lägga ett skidspår längs stråket.  

En enkät och ett diskussionstillfälle ordnas bland invånarna i höst

Staden har fått särskilt mycket kritik av invånarna i Lillhemt. Däremot har de boende i Storåkern meddelat staden att de önskar att den håller sig till den gällande detaljplanen. För att komma vidare i läget ska staden nu med en enkät utreda invånarnas uppfattningar.

”Vi vill ha en bättre insikt i vad invånarna i området anser om situationen och hur den kunde förbättras”, säger trafikplaneringschef Susanna Kaitanen vid stadsplaneringscentralen.

Stadsstyrelsen har bett stadsplaneringscentralen utreda alternativa trafikarrangemang.

”Det är svårt att se en enda lösning så att missnöjet skulle försvinna. Alla förslag till lösning som kommit fram orsakar olägenheter för en del boende i området”, säger Kaitanen. ”Det vore även problematiskt att återgå till det tidigare läget, eftersom det redan byggts småhus längs Jordeboksvägen under förutsättningen att vägen inte har genomfart.”

När enkäten gett en mer komplett helhetsbild av uppfattningarna ska staden kalla samman invånarna i området.

”Läget har många perspektiv. Staden ska höra de boendes bekymmer och förtrytelse. Olägenheterna från byggfasen i Storåkern kan säkert i någon mån underlättas”, säger Kaitanen. ”Men man måste dock hitta en sådan lösning på lång sikt i situationen som man kan leva med. Alla parter måste vara beredda att acceptera kompromisser. Det är viktigt att parterna hör varandra, strävar efter att förstå varandra.”

Enkäten utförs inpå hösten och tillfället för invånarna hålls i oktober. På basis av dem ska stadsplaneringscentralen sedan försöka hitta en lösning som kan föras vidare.

  • Planläggning
Mattby