Fullmäktige godkände målen för att hållbart Esbo

Publicerad: 1.8.2022 8.53
En teckning av Esbo och Esboborna.
Esbo har i egenskap av föregångarstad förbundit sig att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) före 2025. Målet är ett ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbart Esbo.

Kriget i Ukraina och allt dyrare priser på fossila bränslen påskyndar programmet för hållbar utveckling.

Publicerad i Länsiväylä 27.4.

Esbo kommer att vara koldioxidneutralt före 2030, uppfyller FN:s mål för hållbar utveckling och är en global modellstad för hållbar utveckling. Målen som stadsfullmäktige godkände i mars är ambitiösa – och nu mer aktuella än någonsin. 

– Uppnåendet av målen i programmet Ett hållbart Esbo har blivit allt viktigare i detta världspolitiska läge, säger strategidirektör Pasi Laitala

Samtidigt som priset på fossila bränslen har stigit kraftigt, har också klimatutsläppen blivit allt dyrare. Priset på utsläppsrätterna har tredubblats sedan förra året. Energibolag eftersöker febrilt utsläppsfria och ekonomiskt mer lönsamma metoder för att producera energi som kan ersätta fossila bränslen.

I Esbo har arbetet lyckligtvis tagit bra fart. Staden förband sig till målet med koldioxidneutralitet redan 2017 och till exempel framskrider ersättningen av stenkol med utsläppsfria värmekällor snabbt. 

Inte bara för klimatet

– Kriget i Ukraina har fått oss alla att förstå vikten av att frigöra oss från fossil energi, konstaterar Meri Löyttyniemi, ordförande för Esbos utvecklingsprogram för hållbar utveckling.

I det här läget bekämpar frigörelsen från fossila bränslen inte bara klimatkrisen, utan förbättrar även Finlands försörjningsberedskap och kapar inkomstflöden till landet som bedriver detta aggressionskrig. 

I Esbo startade programarbetet för hållbar utveckling redan 2013 och nu pågår redan den tredje programperioden.  Stadsfullmäktige godkände nyligen målen för utvecklingsprogrammet Ett hållbart Esbo för åren 2021–2025. 

Meri Löyttyniemi berättar att kärnan i målen utgörs av att underlätta den globala klimatkrisen genom att kapa stadens utsläpp, men hållbar utveckling är så mycket mer. Som det första målet lyfte skaparna av Esbos sektorsövergripande utvecklingsprogram fram uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling före 2025. FN:s åtgärdsprogram för hållbar utveckling har siktet inställt på hållbar utveckling, i vilken man tar jämlikt hänsyn till miljön, ekonomin och människan. Koldioxidneutralitet är bara ett av FN:s 17 mål. 

Den praktiska högra handen till programmet Ett hållbart Esbo består av kompetenscentret för hållbar utveckling under ledning av Pasi Laitala. Kompetenscentret är en del av Esbos koncernförvaltning och dess 25 experter driver sektorsövergripande utvecklingsprojekt, med vilka målen i programmet Ett hållbart Esbo görs till verklighet.

Inför den tredje programperioden var det i det närmaste rusning till denna grupp, som styr stadens arbete för hållbar utveckling. 

– I vår styrgrupp finns nu representanter för alla nio fullmäktigegrupper. Detta upplevs som ett gemensamt utvecklingsprogram för alla, berättar Pasi Laitala.

Och vad väntar sig ordförande för programmet Ett hållbart Esbo av den kommande programperioden? Den mest konkreta frågan är att Esbo frigör sig planenligt helt från stenkol före 2025. Meri Löyttyniemis andra önskemål är att hållbara verksamhetssätt ska i slutet av programperioden synas i stadens sektorer och i vardagen för alla Esbobor. 

– Vårt mål är att hållbar utveckling ska genomföras som en naturlig del av att vara Esbobo, ponerar Löyttyniemi.

Ett av målen i programmet är att göra Esbo till en modellstad för hållbar stadsutveckling. Just nu funderar man runt om i Europa på hur el och biogas ska kunna produceras lokalt, och hur svinnvärme ska kunna förädlas till fjärrvärme. 

– Man övergår i allt större utsträckning från stora, globala råvaruflöden till lokala lösningar. De stöder även i allt högre grad den lokala ekonomin och sysselsättningen, bedömer Pasi Laitala.

Ett av projekten inom Ett hållbart Esbo fokuserar på effektivisering av återvinningen av biomassor. Upp till hälften av hushållens bioavfall hamnar fortfarande i blandavfallet. Det skulle till exempel kunna förädlas till biogas för trafiken och gödsel. 

När trafikens och uppvärmningens föråldrade fossila energikällor byts ut mot utsläppsfria sådana, är europeiska städer i stort behov av nya lösningar. 

– Esbo är ett konkurrenskraftigt område. Här finns ett omfattande vetenskapssamfund, stora företag, en hög utbildningsnivå och staden växer i en rasande fart. Här, om någonstans, finns kompetens att skapa nödvändiga nya lösningar, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Med utvecklingsarbetet främjas implementeringen av stadslösningar som har låga utsläpp, är smarta och uppfyller principerna för cirkulär ekonomi i enlighet med fullmäktigeperiodens mål (SF 25.10.2021) i synnerhet i småhusområdena i Kervo, Alberga norra centrum, närområdet kring Stensviks metrostation och Esbo centrum i Norra och Mellersta Esbos småhusområden.Bild: Hannu Vallas

De fem nyttomålen i utvecklingsprogrammet Ett hållbart Esbo

1. Esbo är föregångare i FN:s mål för hållbar utveckling

Esbos mål är att i egenskap av föregångarstad uppnå FN:s 17 mål för hållbar utveckling (sustainable development goals, SDG). Lösningarna som utarbetas utvecklas och delas nationellt och internationellt. 

2. Esbo kommer att uppnå koldioxidneutralitet före 2030

Esbo kommer att vara en koldioxidneutral stad före 2030. Utvecklingsåtgärder riktas i synnerhet till minskningen av utsläppen från energi, trafiken och byggandet. Till lösningen av klimatutmaningen involverar man olika invånargrupper med nya sätt att delta.

3. Gemenskapen Esbo och Esboborna verkar hållbart

Stadens verksamhetssätt utvecklas till att aktivt stödja uppnåendet av målen för hållbar utveckling och partnerskap. Varje Esbobo har goda möjligheter att göra hållbara val i sin vardag.

4. Esbo är en modellstad för hållbar stadsutveckling

Stadsutveckling skapar förutsättningar för välfärd samt för en smidig och trygg vardag överallt i Esbo. Man uppmuntrar på bred basis företag och forsknings- och utvecklingspartner att delta i utvecklingen av staden. 

5. Esbo är den bästa utvecklingspartnern för hållbara och smarta stadslösningar

Stadsutvecklingen öppnas upp som miljö för forsknings- och utvecklingsverksamhet. Med utvecklingsverksamhet förbättras den internationella konkurrenskraften för nya lösningar och stöds tillväxten för den lokala ekonomin, innovationsverksamheten och skatteintäkter.

  • Hållbar utveckling