Esbo utarbetar en färdplan som gäller fram till 2035 för tryggande av den biologiska mångfalden

25.8.2022 4.34Uppdaterad: 25.8.2022 8.25
Småhus vid havet. Havsängar, tallar, skog i bakgrunden.
Vid Esbovikens strandområde i Sökö varvas byggandet med mångfaldig natur. Bild: Esbo stad /Tanja Hämäläinen

Före slutet av 2023 utarbetar Esbo en färdplan genom vilken man ska få den biologiska mångfalden att återhämta sig i den växande staden. Målen i färdplanen för värnande om naturens mångfald ska uppnås senast 2035.

Esbo är känd som en naturnära stad, och naturen är en viktig del av dess attraktivitet. Staden växer snabbt som en del av den allt tätare huvudstadsregionen, och målet att öka naturens mångfald står delvis i konflikt med de övriga utvecklingsmålen. Färdplanen behövs för att de olika målen ska kunna samordnas.   

Färdplanen förverkligar Berättelsen om Esbo för den innevarande fullmäktigeperioden, där naturen och ansvarsfullheten samt biodiversitetsstrategierna på EU-nivå och nationell nivå står i centrum. Esbo har börjat utarbeta en generalplan för hela staden, som färdplanen stöder.  

”För att kunna trygga de värdefulla särdragen och mångfalden i vår natur behöver vi sakkunskap om bland annat naturskyddsbiologi och markanvändning samt planering och skötsel av grönområden. Detta kräver samarbete över stadens organisationsgränser. Främjande av naturens mångfald kommer att ingå i stadens verksamhet i bred utsträckning”, berättar Olli Isotalo, direktör för stadsmiljösektorn. 

Utgångspunkten för färdplanen är principen om ingen nettoförlust av biologisk mångfald 

Ingen nettoförlust är en definition som används av EU, enligt vilken mänsklig verksamhet inte ska minska naturens mångfald eller ekosystemtjänsterna, det vill säga den nytta som naturen ger människan. I första hand försöker man undvika skador på Esbos natur. Eventuella skador kan kompenseras exempelvis genom att man grundar nya naturskyddsområden eller iståndsätter habitat.  

I arbetet behövs en djupare förståelse för naturkompensation och hur man mildrar effekter på naturen. Dessa är även på det nationella planet nya saker, där rutinerna inte ännu är etablerade. Esbo följer och deltar aktivt i forskningsprojekt kring temat. 

”Vi rör oss på okända vatten, eftersom motsvarande granskningar på kommunnivå inte har gjorts i Finland tidigare. I arbetet kan vi använda redan tidigare införskaffade kunskaper om hur ekologiska nätverk fungerar och erfarenheter av planering av markanvändning. Vi utvecklar våra rutiner för att stödja våra naturmål”, berättar Tarja Söderman från miljöskyddet i Esbo.  

Mot färdplanen 

  • I utarbetandet av färdplanen ingår bland annat att   
  • Uppdatera Esbos nuvarande rutiner i fråga om värnandet om naturens mångfald 
  • Utreda praxisen i andra växande städer i Europa  
  • Utveckla planeringsverktyg, såsom grönfaktorn  
  • Utreda hur Esbos naturområden kan återuppbyggas ​ 
  • Främja naturens mångfald som en del av planeringen av markanvändningen 
  • Delta i forskningsprojekt och omsätta deras resultat i praktiken i Esbo 
  • Natur
Hela Esbo