Vi vill vara bäst i Finland på integration, programmet som godkändes igår främjar målen

Publicerad: 14.6.2022 6.00

I Berättelsen om Esbo, stadens strategi, är ett av de sju målen för fullmäktigeperioden 2021–2025 att Esbo ska vara ”bäst i Finland på att integrera”. Det program för främjande av integration som godkändes i går i fullmäktige styr arbetet.

I Esbo talas det över 150 olika modersmål. Andelen Esbobor med ett främmande språk som modersmål kommer under den här fullmäktigeperioden att öka till nära en fjärdedel. För oss är det viktigt att stadsbor med olika bakgrund betraktar staden som sin egen och känner sig välkomna med i byggandet av Esbos framtid.

Vi vill nå invandrarkvinnor som tar hand om sina barn hemma

Det är ett strukturellt problem att kvinnor hamnar i en sämre ställning än män när det gäller tjänster som främjar integration och som i huvudsak anknyter till förvärvsarbete.

Vi vill öka invandrarkvinnornas sysselsättning till samma nivå som i övriga Norden. Enligt Eurostats arbetskraftsundersökning var deltagandet på arbetsmarknaden för invandrarkvinnor i arbetsför ålder lägst i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna år 2021. I Finland förvärvsarbetade 65,4 procent av de utrikesfödda kvinnorna år 2021. Norge hade den högsta deltagandegraden på 77,3 procent. I Sverige ingick 71,1 procent av invandrarkvinnorna i arbetsför ålder i arbetskraften, medan motsvarande siffra i Danmark var 68,5 procent.

Integrationen av många invandrarkvinnor fördröjs till följd av familjebildning. Målet är att i fortsättningen nå kvinnorna på bred front, så att deras integration kan främjas på ett målmedvetet sätt, oberoende av om de förvärvsarbetar eller tar hand om sina barn hemma.

Fokus på lärandet för barn och unga med invandrarbakgrund

De Esbobor som har ett främmande språk som modersmål är yngre än övriga stadsbor: Hösten 2021 hade 20 procent av stadsborna ett främmande språk som modersmål, men av eleverna i första klass som inledde sin skolgång hade 27,5 procent ett främmande språk som modersmål.

Under den här fullmäktigeperioden vill vi i Esbo höja inlärningsresultaten för barn och unga med invandrarbakgrund samt på så sätt halvera skillnaderna i inlärningsresultat jämfört med urbefolkningen. Vi vill att allt fler invandrarbarn deltar i småbarnspedagogiken. Att stanna hemma främjar inte språkinlärningen eller utvecklingen av läskunnigheten för barn som närmar sig förskoleåldern.

Enligt PISA-undersökningen för år 2018 låg eleverna med invandrarbakgrund ungefär två skolår efter eleverna med finländsk bakgrund i fråga om läskunnighet.  Det som är särskilt oroande i resultaten är att en tredjedel av eleverna med utländska bakgrund som är födda i Finland hade så dålig läskunnighet att det förebådar svårigheter i studierna på andra stadiet. Detta trots att de i hela sitt liv har omfattats av det finländska skolsystemet. I synnerhet för unga som flyttat till Finland i högstadieåldern är det en utmaning att anpassa sig och tillägna sig krävande undervisningsinnehåll på ett nytt skolspråk. Å andra sidan vet vi att det i fråga om vitsorden för nya studenter eller andelen studerande vid Omnia som hoppar av studierna inte finns nästan några skillnader mellan de som pratar ett främmande språk och de som har finska eller svenska som modersmål.

Inlärningsresultaten förbättras med hjälp av en enhetlig tillväxt- och studiestig, där småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning har en egen viktig roll. Vi inleder samarbetet till stöd för invandrarföräldrar redan på barnrådgivningen. 

Vi stärker de anställdas färdigheter i att tillämpa språk- och kulturmedvetenhet i sitt arbete. I början av 2022 arbetade fyra kulturhandledare inom den grundläggande utbildningen i Esbo till stöd för barnen och föräldrarna. För att resultaten för elever med invandrarbakgrund ska kunna höjas krävs ett ännu intensivare och mer systematiskt samarbete än tidigare med invandrarsamfunden och de organisationer som representerar dem.

Programmet för främjande av integration ingår i planeringen av stadens arbete

Invandringen och internationella experters rörlighet är ännu viktigare än tidigare för Finlands välfärd och konkurrenskraft. I Berättelsen om Esbo, stadens strategi, har fullmäktige lyft fram principen om att ”alla som bor i Esbo är Esbobor”.

Upprättandet av programmet för främjande av integration styrs av lagen om främjande av integration.

Integrationsprogrammet som godkändes i Esbo stadsfullmäktige i går lyfter fram centrala utvecklingsförlopp i anknytning till integration och drar upp riktlinjerna för hur den integrationspolitik som fullmäktige har fastställt ska genomföras.

Esbo stads program för främjande av integration 2022–2025 (på finska).(extern länk)