Planeringen av planskilda anslutningen vid Marknuten framskrider i Esbo – anslutningen medför nytta för alla trafikformer

4.5.2022 11.59
På bilden syns planskild anslutning över Ring I, bro för lätt trafik och det planerade trähöghuset i Silverlundsparken.
Planområdet finns i korsningen av Ring I, Kalevalavägen och Marvägen. På bilden syns planskild anslutning över Ring I, bro för lätt trafik och det planerade trähöghuset i Silverlundsparken. Foto: Arkitektbyrån SARC, bildhantering Esbo stad.

Den planerade planskilda anslutningen vid Ring I i Hagalund och Otnäs skulle märkbart förbättra trafiksmidigheten. Esbo stadsplaneringsnämnd behandlar planförslaget 11.5.2022.

Marknuten är den norra huvudinfarten från Ring I till Hagalund centrum. Då campusområdet i Otnäs växer och blir en allt mångsidigare stadsdel ökar det även trafiken mot Otnäs. Ring I är en betydande godstrafikrutt för hela landet och den av Helsingfors planerade hamntunneln från Västra hamnen till Västerleden skulle öka godstrafiken ytterligare.  

Målet är smidigare och säkrare trafik för alla  

Marknuten är den enda planskilda anslutningen mellan Lahtisvägen och Västerleden. Vid rusningstid och till följd av trafikolyckor blir köerna hundratals meter långa.  

”I nuläget stoppar vi ständigt trafikströmmen på Ringvägen med trafikljus. Det är oförnuftigt både för trafikanternas tidsanvändning och med tanke på utsläppen”, säger Antti Mäkinen, projektchef. 

Marknutens planskilda anslutning skulle göra personbils-, buss- och godstrafiken smidigare på Ring I, Kalevalavägen och Marvägen. Det skulle även bli lättare och säkrare att röra sig för fotgängare och cyklister. Den nuvarande gångbron över Ringvägen skulle ersättas med en högklassig cykel- och fotgängarförbindelse. Det skulle även var möjligt att ta sig över Ringvägen via den nya planskilda anslutningen. I nordlig och sydlig riktning kunde man ta sig under Kalevalavägen längs cykelbanan.  

”Marknuten ingår i utvecklingen av Norra Hagalund. Från bostadshusen som planeras till närområdet skulle man kunna ta sig till fots över Ringvägen direkt till en hållplats vid Spårjokern”, säger Mäkinen.  

Enligt Trafikledsverkets kalkyler orsakas det kostnader på 2–3 miljoner euro årligen i nuläget när man beaktar de största kostnaderna som består av väganvändarnas tidsförlust och kostnader av olyckor. Nyttan av projektet skulle i förhållande till investeringen vara det dubbla.  

Hantering av översvämningsrisker samt landskaps- och bullerolägenheter 

Omgivningen kring Marknuten är ett område med översvämningsrisk: havsöversvämningar och rikliga regn orsakar kontinuerligt översvämningar på Ringvägen och närområdets gator. ”Vägområdet skyddas mot svämvatten och en dagvattenfördjupning anläggs i Silverlundsparken som fördröjer regnvatten som rinner från gatuområdena”, säger Sampo Sikiö, områdesarkitekt. 

Landskaps- och bullerolägenheter minskas genom göra Ring I lägre än i nuläget, varvid det inte blir höga anslutningar i landskapet.  

Med planändringen reserverar man det område som behövs för den planskilda anslutningen samt reservering för en snabbspårväg. På planområdet planeras därutöver ett trähöghus i åtta våningar för studerande. Stadsplaneringsnämnden behandlar planförslaget 11.5.2022 och beslutar om att framlägga det för godkännande av stadsstyrelsen. 

  • Planläggning
  • Stadsutveckling
Hagalund