Planeringen av Finno centrum framskrider – tyngdpunkten i den nya planen är skydd av fågelbeståndet

4.5.2022 10.59Uppdaterad: 4.5.2022 11.53
Illustration av vattenbassängen och det blivande stadscentrumet.
Finno vattenbassäng och dess miljö samt det både nationellt och internationellt värdefulla fågelområdet.

Utvecklingen av Finno centrum framskrider i Esbo. Staden har berett en ny detaljplan för området efter att högsta förvaltningsdomstolen i maj 2021 hävde den av Esbo fullmäktige godkända detaljplanen.

Bestämmelserna i planen styr områdets planering och förverkligande  

Finno centrum är ett nytt och säreget havsnära stadsområde västerut från Mattby invid metron som byggs. Finno utvecklas som ett exempelområde för bekämpning av klimatförändringen. Det innebär bland annat en tät stadsstruktur, lätt trafik och kollektivtrafik samt ett bostadsområde där hållbar energi framhävs.  

Planområdet i Finno centrum utformas av ett bostadsområde, kraftverksområde och fågelvåtmarken i Finnoviken, det vill säga miljön kring vattenbassängen i Finno. Ett rikt fågelbestånd har under årtionden bosatt sig vid avloppsreningsverkets spillbassäng. Det planerade byggandet av Finno centrum medför fler invånare och rekreationsanvändning i närmiljön av fågelvåtmarken.  

Enligt högsta förvaltningsdomstolen tryggade inte den tidigare planlösningen områdets fågelbeståndsvärden tillräckligt. Rätten ansåg att åtgärderna i skötsel- och användningsplanen inte var tillräckligt förpliktande för att lindra den olägenhet som den ökade rekreationsanvändningen medförde för fåglarna.  

De centrala åtgärderna i vård- och användningsplanen har blivit bindande planbestämmelser som styr noggrannare planering och förverkligande av området. Planen för bostadsområdet har inte ändrats avsevärt.  

Illustration av Finno centrums planeringsområde med miljön kring fågelbassängen.

Kontrollerad rekreationsanvändning och skydd mot insyn 

Esbo planläggning har berett planen på nytt i samarbete med Nylands närings-, trafik- och miljöcentral samt tillsammans med stadens naturexperter. I planens beredningsskede ordnades en planpromenad hösten 2021 då planerarna träffade representanter för naturorganisationer och invånare.  

Fåglarna störs mest av att människor rör sig i området i synnerhet i häckningstiden. Områdets rekreationsanvändning leds längre bort från fågelområdet genom planbestämmelser. Hur människor rör sig på området styrs med tydliga stråk och skyltar för att instruera om att röra sig utan att störa fåglarna. Den nuvarande av naturintresserade använda leden som går runt naturbassängen bevaras som en naturstig och mer omfattande rekreationsanvändning styrs i första hand till andra områden. 

Skydd mot insyn vid fågelbassängen ökas med trädbestånd på närrekreationsområdet, man bygger konstruktioner för skydd mot insyn och gör skyddsplanteringar längs friluftslederna. Enligt planbestämmelserna ska vattenkvaliteten och mängden upprätthållas så att livsmiljöerna för skyddade och utrotningshotade arter bevaras.  

Stadsplaneringsnämnden behandlar planförslaget 11.5.2022. Fullmäktige beslutar om godkännande av planen. 

  • Planläggning
  • Stadsutveckling
Esboviken