Finnoon keskuksen suunnittelu etenee − uusi kaava painottaa linnustonsuojelua

4.5.2022 10.51Päivitetty: 4.5.2022 11.53
Havainnekuva vesialtaasta ja tulevasta kaupunkikeskuksesta.
Finnoon vesiallas ympäristöineen on sekä kansallisesti että kansainvälisesti arvokas lintualue.

Finnoon keskuksen kehittäminen etenee Espoossa. Kaupunki on valmistellut alueelle uuden asemakaavan sen jälkeen, kun korkein hallinto-oikeus kumosi Espoon valtuuston hyväksymän kaavan toukokuussa 2021.

Kaavamääräykset ohjaavat alueen suunnittelua ja toteuttamista

Finnoon keskus on uusi ja omaleimainen merellinen kaupunkialue Matinkylästä länteen rakentuvan metron varrella. Finnoota kehitetään ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialueena. Se merkitsee muun muassa tiivistä kaupunkirakennetta, kevyttä ja julkista liikennettä sekä kestävään energiaan painottuvaa asuntoaluetta.

Finnoon keskuksen kaava-alue muodostuu asuinalueesta, voimalaitosalueesta ja Finnovikenin lintukosteikon eli Finnoon vesialtaan ympäristöstä. Jätevedenpuhdistamon ylivuotoaltaaseen on vuosikymmenten mittaan asettunut rikas linnusto. Finnoon keskukseen suunniteltu rakentaminen tuo lintukosteikon lähiympäristöön lisää asukkaita ja virkistyskäyttöä.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan aiempi kaavaratkaisu ei turvannut riittävästi alueen linnustoarvoja. Oikeus katsoi, että hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet, joilla lievennetään virkistyskäytön lisääntymisestä linnuille koituvaa haittaa, eivät olleet riittävän velvoittavia.

Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeiset toimenpiteet on nyt viety sitoviksi kaavamääräyksiksi, jotka ohjaavat alueen tarkempaa suunnittelua ja toteuttamista. Asuinalueen osalta kaavaa ei ole muutettu merkittävästi.

Havainnekuva Finnoon keskuksen suunnittelualueelta, linnustoaltaan ympäristöstä.

Hallittua virkistyskäyttöä ja näkösuojaa

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus on valmistellut kaavan uudelleen yhteistyössä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä kaupungin luontoasiantuntijoiden kanssa. Kaavan valmisteluvaiheessa syksyllä 2021 järjestettiin kaavakävely, jolla suunnittelijat tapasivat luontojärjestöjen edustajia ja asukkaita.

Linnusto häiriintyy eniten ihmisten liikkumisesta alueella etenkin pesimäkautena. Kaavamääräyksillä alueen virkistyskäyttöä ohjataan kauemmas linnustoalueesta. Ihmisten liikkumista alueella ohjataan selkeillä reiteillä ja opasteilla, joilla neuvotaan liikkumaan linnustoa häiritsemättä. Nykyinen, luontoharrastajien käyttämä luontoallasta kiertävä reitti säilytetään luontopolkumaisena ja laajempi virkistyskäyttö ohjataan ensisijaisesti muille alueille.

Lintualtaan näkösuojaksi lisätään puustoa lähivirkistysalueella ja tehdään näkösuojarakenteita ja suojaistutuksia ulkoilureittien varrelle. Kaavamääräysten mukaan altaan veden laatua ja määrää tulee ylläpitää niin, että suojeltujen ja uhanalaisten lajien elinympäristöt säilyvät.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kaavaehdotusta 11.5.2022. Kaavan hyväksymisestä päättää valtuusto.

  • Kaavoitus
  • Kaupunkikehitys
Espoonlahti