Kepa Uusimaa nythetsbrev 2/2022 Maj: Även den svenskspråkiga specialkompetensen inom tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning vill centraliseras i Nyland

Publicerad: 24.5.2022 11.25

I början av 2023 delas Nyland in i fyra välfärdsområden och Helsingfors stad. Samtidigt läggs de nuvarande specialomsorgsdistrikten för personer med intellektuell funktionedsättning Eteva och Kårkulla, som betjänar svenskspråkiga, ner.

Genom att centralisera kompetensen kan svenskspråkiga klienter med behov av krävande stöd betjänas på bästa sätt. Krävande stöd förutsätter expertis hos till exempel läkare, psykologer, socialarbetare, rehabiliteringsledare och terapeuter. Huvudsyftet är att säkra tjänsterna efter att specialomsorgsdistrikten läggs ner.

– Det är av största vikt att klienter med intellektuell funktionsnedsättning även i fortsättningen får service på sitt modersmål. Därför har Kårkulla betonat ordnandet av tjänster på svenska, vid behov med särskilda lösningar, säger Otto Ilmonen, Kårkullas samkommunsdirektör.

– I Nyland är den nuvarande situationen inte entydig när det gäller den svenskspråkiga krävande specialomsorgen. Ibland kan svenskspråkiga eller tvåspråkiga familjer i huvudstadsregionen välja en finskspråkig tjänst, eftersom den ligger närmast. Det är viktigt för medlemmar i FDUV att lokala tjänster fungerar och att det vid behov finns specialkompetens och expertis på ett rimligt avstånd, säger Lisbeth Hemgård, verksamhetsledare för föreningen FDUV för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. Hemgård är en inbjuden expert i arbetsgruppen för de svenskspråkiga tjänsterna i projektet KEPA Nyland.

Utöver organisationsrepresentanten ger en svenskspråkig klientpanel och en enkät riktad till klienter och deras närstående klientperspektiv för utvecklingsarbetet.

– Utifrån resultaten från klientenkäten kan man säga att medarbetarens kompetens och expertis, färdigheter i bemötande och förmåga att betjäna på svenska är de tre viktigaste faktorerna för klientupplevelsen. Delvis samma och även andra utgångspunkter för planeringen har kommit fram i klientpanelen, som träffas för andra gången under maj, säger projektarbetaren Tiina Hannikainen.

KEPA Nyland föreslår att den svenskspråkiga krävande specialomsorgen centraliseras till HUS-koncernen. HUS-koncernen är Nylands välfärdsområdens och Helsingfors stads koncern som i fortsättningen ansvarar för Helsingfors universitetssjukhus. Genom att centralisera kompetensen kan tillräcklig, kunnig och svenskspråkig personal säkerställas, så att tjänsterna kan fortsätta till exempel vid förändringar i personalen eller under korta frånvaron. Förutom med tanke på jämlikhet och enhetlighet i tjänsterna är centraliseringen också viktig, eftersom tjänsterna då kan genomföras nära kunden i Nyland. Förslaget är i linje med det tidigare förslaget om motsvarande tjänster på finska. Slutliga beslut fattas av välfärdsområdena.

 

Mer information ges av:

Markus Paananen
Chef för hälsovårdstjänsterna, ordförande för styrgruppen för KEPA Nyland
Esbo stad
markus.paananen@espoo.fi
Tfn 040 636 8983

Otto Ilmonen
Samkommunsdirektör, Kårkulla samkommun
oilmonen@karkulla.fi
Tfn 0247 431 007

Risto Vataja
överläkare, linjechef, gero-, neuro- och beroendepsykiatrin vid HUS, Helsingfors - och Nylands sjukvårdsdistrikt
risto.vataja@hus.fi
Tfn 09471 63703

Kati Sihvonen
projektchef, KEPA Nyland
kati.sihvonen@espoo.fi
Tfn 040636 9258

Tiina Hannikainen
projektexpert, KEPA Nyland
tiina.hannikainen@espoo.fi
Tfn 040505 9727