Esbo stads revisionsnämnd har publicerat utvärderingsberättelsen för 2021

4.5.2022 10.00

Coronapandemin har gjort det långsammare för Esboborna att komma till tjänster, vilket lett till en ökning av vårdskulden, undervisningsskulden och välfärdsskulden.

Utvärderingsberättelsen för 2021(extern länk)

Coronapandemin har gjort det svårare för sektorerna, affärsverken och koncernsammanslutningarna att nå sina resultatmål. Enligt revisionsnämndens bedömning nåddes ungefär hälften av resultatmålen för år 2021.

Stadens driftsekonomi visade på bättre resultat än förväntat tack vare utvecklingen av skatteintäkterna, genomförandet av produktivitets- och anpassningsprogrammet En ekonomiskt hållbar stad samt en ökning av fondernas bokföringsmässiga avkastning, vilket hjälpte Esbo stad att anpassa sig till de kontinuerliga förändringarna i omvärlden. Statens coronaersättningar till kommunerna åren 2020–2021 samt den tillfälliga höjningen av utdelningen av samfundsskatten var stödåtgärder av engångsnatur för hanteringen av coronapandemin. Det gäller att fortsätta genomföra och effektivera balanserings- och produktivitetsåtgärderna målmedvetet, så att stadskoncernens ekonomi kan uppnå en hållbar balans, samtidigt som de grundläggande tjänsterna för invånarna tryggas.

Arbetslösheten i Esbo var i slutet av år 2021 på en märkbart högre nivå än före coronapandemin. Andelen arbetslösa av arbetskraften var 9,4 procent. Antalet långtidsarbetslösa fortsatte att öka. Sysselsättningstjänsternas verksamhetsutgifter var omkring 43 miljoner euro, av vilket kostnaderna för arbetsmarknadsstödets kommunandel på 30,3 miljoner euro utgjorde en oskäligt stor andel. Syftet med kommunförsöket med sysselsättning, som började i mars 2021, är att skapa en tätare kontakt mellan sysselsättnings- och utbildnings- samt social- och hälsovårdstjänsterna. Detta ska också leda till mindre bötesavgifter för staden.

Enkäten Hälsa i skolan visar att den psykiska hälsan bland unga utsätts för prövningar, i synnerhet i årskurs 7–9 och på andra stadiet. Under coronapandemin har belastningen på mentalvård för barn och unga ökat. Samtidigt lider tjänsterna av en stor brist på arbetskraft, vilket bland annat syns i att Barnpsykiatriska enheten inte alls kunde ta några nya klienter under den senare hälften av 2021. För att kunna sörja för stadens förmåga att attrahera och hålla kvar personal ska sektorerna systematiskt se till att personalen inte utmattas i arbetet, i synnerhet i undantags- och förändringssituationer.

Coronapandemin och bristen på personal har lett till att det uppstått vårdskuld både på hälsostationerna och inom munhälsovården. God praxis från hälsostationstjänsterna ska nå hela staden, vilket till exempel gäller det goda arbetet som utförts på Kilo hälsostation. Det är viktigt att trygga tillgången till vård och att vårdköerna avvecklas innan tjänsterna överförs till välfärdsområdet.

Temat för huvudstadsregionens samt HUS revisionsnämnders gemensamma utvärdering var ålderstigna patienter på jouren. Ett exempel på god praxis är Esbos mobila sjukhus LiiSa, som ger jourvård för klienter inom långtidsvården och hemvården dygnet runt. Det mobila sjukhuset har upplevts som mycket nyttigt och tjänsten har minskat antalet jourbesök från långtidsvården. Med hemflyttningsteamet har man kunnat minska på oändamålsenliga sjukhusperioder. Det är viktigt att utveckla samarbetet, i synnerhet med tanke på hemflyttningsprocessen för äldre patienter, så att det går att svara på det växande servicebehovet.

Esbo stads kvantitativa mål för planläggning har uppnåtts, vilket har gjort det möjligt att uppnå målen för bostadsproduktion. I en växande och allt tätare stad är det viktigt att finna balans mellan stadens förpliktelser och bostadsområdenas trivsamhet. Det är viktigt att invånarna har en verklig möjlighet att påverka planläggningen och att det kan ske i ett tillräckligt tidigt skede.

Esbo stads största utmaningar under de närmaste åren är att hantera stadens snabba tillväxt, att svara på de kontinuerliga förändringarna i ekonomin och omvärlden, att avhjälpa de långtidsverkningar som coronapandemin medfört samt att anpassa sig till att skattefinansieringen minskar som en följd av vårdreformen. Intressebevakningen mot statens håll måste fortsätta målmedvetet, så att Esbo inte drabbas på ett oskäligt vis av verkningarna av finansieringsmodellen för vårdreformen.

Revisionsnämndens bedömning bygger på utvärderingsplanen för fullmäktigeperioden och på det årliga utvärderingsprogrammet. Utvärderingsberättelsen överlämnades till fullmäktiges ordförande 4.5.2022. Mer information ges av revisionsnämndens ordförande Paula Viljakainen, tfn 050 5727 497.