KEPA Uusimaa nythetsbrev 1/2022 Januari: Man vill centralisera specialkompetensen inom tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland

Publicerad: 8.2.2022 11.14

Ordnandet av kommunernas, samkommunernas och Etevas poliklinik-, bedömnings- och rehabiliteringstjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland planeras att överföras till HUS-koncernen. HUS-koncernen är Nylands välfärdsområdens och Helsingfors stads koncern som i fortsättningen ansvarar för Helsingfors universitetssjukhus.

Även terapi- och psykologtjänster som stöder vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt socialarbete och särskild handledning som nuförtiden erbjuds av samkommunen Eteva vill man centralisera förvaltningsmässigt till HUS-koncernen.

Det är nödvändigt att centralisera kunskaperna och omorganisera tjänsterna. På så vis säkerställer man att tjänsterna för klienter fortsätter när specialomsorgsdistrikten slutar sin verksamhet som en del av den pågående social- och hälsovårdsreformen.

”Ur klienternas perspektiv är tillgången till tjänster och personalens specialkompetens centralt. Genom att centralisera den mest krävande vården som tillräckligt stora helheter fås bästa förutsättningar för en högklassig och rättidig vård”, konstaterar Markus Paananen som är chef för hälsovårdstjänster och ordförande för styrgruppen för projektet Tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland.

Rättidig vård kräver kunskaper som förknippas med intellektuella funktionsnedsättningar även vid välfärdsområdenas närservice.

”Centralisering av kunskaper förbättrar möjligheterna till att stöda och utveckla klientens vård även på välfärdsområdenas social- och hälsocentraler, till exempel genom utbildning och konsultation med låg tröskel”, konstaterar Risto Vataja som är överläkare och linjechef för gero-, neuro och beroendepsykiatri vid HUS-koncernen.

Mer exakta förvaltningslösningar, såsom organisationsstrukturen, tjänsternas exakta innehåll samt verksamhetssätten i praktiken, måste fortfarande tydliggöras och är under bearbetning. Utgångspunkten för planering är att de nuvarande verksamhetsställena i början förblir oförändrade. När verksamheten blir etablerad kan nya verksamhetsställen grundas eller gamla slopas. För tillfället finns inte ännu någon exakt information om placeringen av tjänster på lång sikt. Det är centralt att tjänsterna fortsätter utan avbrott oberoende av förvaltningsändringar.

”Centraliseringen av Etevas nuvarande krävande tjänster säkerställs av att klienterna även i fortsättningen kan utnyttja Eteva-personalens starka expertis och kunskaper”, konstaterar chefen för Etevas verksamhet Kirsi Leväpelto.

Samarbetsgruppen för de fem områdena i Nyland behandlade  vid sitt möte den 17 december 2021 en framställning av styrgruppen för projektet Tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning om centralisering av specialtjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning till HUS-koncernen. Samarbetsgruppen tog en positiv inställning till framställningen. Beredningen av beslutet fortsätter i Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands välfärdsområden, vid Helsingfors stad och inom HUS-koncernen. Beslut fattas slutgiltigt av regionfullmäktige och motsvarande organ av övriga aktörer. Planering av ordnandet av motsvarande svenskspråkiga tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning har precis börjat. Målet är tjänsternas jämlikhet.

”Framställningen om centralisering var det synligaste och mest betydande resultatet under hösten. Jag är tacksam för alla experter som deltagit i arbetet och glad över att beslutsprocessen framskrider”, konstaterar Kati Sihvonen, projektchef för Tjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland.