Färdcentralens verksamhet utvecklas utifrån klientrespons

28.2.2022 7.37

Färdcentralen ordnar enskild skjuts av äldre och personer med funktionsnedsättning. Färdtjänsten bygger på socialvårdslagen eller handikappservicelagen. Färdcentralen har fungerat sedan 2.2.2021. I december 2021 gjorde vi en enkät om hur nöjda våra klienter är. Vi skickade enkäten till samtliga 3500 klienter som anlitat Färdcentralen. Det var också möjligt att svara på enkäten på webben.

På enkäten svarade 1251 klienter och svarsprocenten var 36. Resultatet visar att klienterna hade olika åsikter om färdtjänsten – en del upplevde att den fungerar bra medan andra upplevde att det finns många brister. En dryg tredjedel av klienterna var missnöjda med tjänsten.

På basis av svaren tycker majoriteten av klienterna att det är lätt att betala egenandelen och 80 procent av klienterna känner sig trygga under de resor de beställt. Av klienterna anser 81 procent att Färdcentralens kundtjänst är vänlig och saklig. Klienterna upplever dock att de inte alltid får svar på den respons de lämnat och nästan hälften upplever att det är svårt att få kontakt med Färdcentralen.

Kommentarerna om chaufförerna var positiva. Klienterna ansåg att deras personuppgifter behandlas konfidentiellt, att bilarna är i gott skick och välstädade, samt att chaufförerna är vänliga och sakliga. Det förekommer dock en del brister i chaufförernas språkkunskaper och lokalkännedom.

Klienterna beställer helst skjuts genom att ringa. Sammanlagt 13 procent av dem som svarat beställer skjuts via applikationen. Andra sätt att beställa skjuts används betydligt mer sällan. En skjuts beställs i regel en timme i förväg eller senast föregående dag. En timme före avgång beställer 31 procent av dem som svarat, och föregående dag eller tidigare 36 procent av dem som svarat.

I enkäten frågade vi också klienternas åsikt om att samåka med en annan klient. Av dem som svarat säger 50 procent att de inte kan samåka med någon annan klient. Däremot ser 29 procent samåkning som en möjlighet, medan 21 procent inte kunde svara på frågan.

Flera åtgärder för att säkerställa tjänsten

Vi har redan tidigare identifierat flera frågor som framkom under enkäten, och resultaten av den stöder beslut om utvecklingsåtgärder som vi redan fattat. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet på basis av responsen. Det viktigaste är att klienterna får den färdtjänst de beviljats på ett tryggt och smidigt sätt.

Vi kommer att upphandla en annan förmedlare av skjuts vid sidan av Färdcentralen, till vilken klienternas samtal överförs om Färdcentralen inte svarat inom tre minuter. På så sätt säkerställer vi att klienterna kan lämna en beställning smidigt och i rätt tid.

Dessutom flyttar vi behandlingen av reklamationer som gäller Färdcentralen till Esbo stad. På så sätt får vi en mer exakt bild av innehållet i responsen och kan ännu snabbare än hittills ingripa i missförhållanden i tjänsten. Vi utökar också kvalitetskontrollen av transportföretagen.

Beredningen av åtgärderna har inletts och vårt mål är att ta i bruk dem så snabbt som möjligt.

  • Färdcentralen