Europeiska kommissionens vice ordförande Timmermans och stadsdirektör Mäkelä diskuterade städernas roll i klimatförändringen

8.2.2022 15.54

Esbo stad har bedrivit långsiktigt hållbart utvecklingsarbete i flera år. Vid mötet i Bryssel diskuterades hur europeiska städer kan bidra till att lösa den globala klimatutmaningen och dra nytta av lärdomar från föregångare som Esbo.

Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä talade i dag tisdagen den 8 februari med Europeiska kommissionens vice ordförande Frans Timmermans. Timmermans ansvarar för kommissionens klimatfrågor och för den europeiska gröna given (European Green Deal).

Europeiska unionen har förbundit sig till en ambitiös klimatpolitik. I programmet för grön utveckling har den satt upp mål att från atmosfären senast 2050 ta bort lika mycket utsläpp av växthusgaser som den producerar dem. Esbo strävar efter att göra detsamma redan före 2030. Under besöket vidtogs gemensamma åtgärder för att uppnå detta mål.

"Vi har i stadens strategi, Berättelsen om Esbo, förbundit oss att utveckla lösningar som stärker konkurrenskraften, handavtrycket i klimatarbetet, skapar hållbar tillväxt och minskar utsläppen. Så här skapar vi en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig EU-ekonomi", säger stadsdirektör Mäkelä.

Gemensamma innovationer för hela EU

Under mötet beskrev Mäkelä hur Esbo fungerar som partner för att utveckla rena och smarta stadslösningar.

"Det var fint att se hur Timmermans som EU:s klimatpolitiska ledare var intresserad av Esbos sätt att arbeta. Vi vill att stadens handavtryck, det vill säga nya innovationer, ska vara globalt betydande. Företag i Esbo utvecklar och testar nya lösningar först lokalt och exporterar sedan de bästa lösningarna internationellt. På så sätt kan innovationer gynna hela EU", poängterade Mäkelä efter besöket.

Utöver koldioxidavtrycket, som mäter utsläppen, har man vid klimatarbetet också börjat uppmärksamma verksamhetens positiva effekter med det så kallade koldioxidhandavtrycket. Ett positivt koldioxidhandavtryck uppstår då en ny produkt eller tjänst minskar koldioxidavtrycket hos de aktörer som använder produkten eller tjänsten på annat håll. I Esbo finns Nordens största innovationscentrum, där man i samarbete med staden, forskningen och företagen skapar lösningar för att hjälpa till att lösa globala utmaningar, som klimatförändringen.

Esbo är en av världens ledande klimatstäder. Hållbar utveckling främjas i omfattande samarbete genom det sektorsövergripande programmet Hållbart Esbo.

"Esbos viktigaste åtgärder för att tygla klimatförändringen är kopplade till energiproduktion, trafik, byggande och planering av markanvändning. Dessa utmaningar är gemensamma för de europeiska städerna", säger Meri Löyttyniemi, ordförande för programmet Hållbart Esbo, som deltog i mötet.

EU satsar stort på hållbar utveckling, Esbo ansökte om att vara med i missionen om klimatneutrala och smarta städer

Europeiska unionens program för grön utveckling offentliggjordes i december 2019. Det är EU:s tillväxtstrategi, som har som mål att göra Europa till en koldioxidneutral kontinent senast 2050. Det gröna investeringsprogrammet EGDIP (The European Green Deal Investment Plan) utgör en väsentlig del, genom vilket EU investerar minst 1 biljon euro i hållbara lösningar före årtiondets slut.

Esbo får besked under våren om stadens ansökan till missionen ”100 klimatneutrala och smarta städer före 2030” godkänns. Missionen är en del av EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, med vilket unionen vill att ta itu med globala och samhälleliga utmaningar. Om Esbo blir invald, blir staden en av de hundra pilot- och innovationscentrum med vars lösningar alla europeiska städer kan uppnå samma mål senast 2050.

Eurocities årliga forum samlar EU-ledare till Esbo i juni

Eurocities årliga forum, som hålls i Dipoli den 8 till 10 juni 2022, lockar politiska ledare från europeiska städer, höga EU-tjänstemän och media till Esbo. Det årliga forumet är årets viktigaste evenemang för Eurocities, som omfattar 200 stora och medelstora europeiska städer. I år ligger fokuset på klimatledarskap i städer, gemensam utveckling och ungas deltagande.

"Vi bjöd in Timmermans att delta i Eurocities årliga forum. Städernas roll för att uppnå målen för EU:s Green Deal är avgörande, och dialogen mellan kommissionen och städerna är viktig", säger Milla Ovaska, chef för internationella frågor.

Eurocities är det viktigaste internationella stadsnätverket i Esbo, och flera stadsenheter är aktiva i dess verksamhet. Eurocities utför påverkansarbete inom EU och upprättar EU-analyser för städer och tillhandahåller en plattform för ömsesidigt lärande och kunskapsutveckling för städer.

Mer information

Milla Ovaska, chef för internationella ärenden, Esbo stad, tfn +358 43 824 4911, milla.ovaska@espoo.fi

Elina Wanne, utvecklingschef, tfn +358 43 825 8883, elina.wanne@espoo.fi

På bilden är Milla Ovaska, Jukka Mäkelä, Frans Timmermans och Meri Löyttyniemi.
  • Klimat