Esbo ansöker om att vara med i den viktiga EU-missionen om klimatneutrala och smarta städer

2.2.2022 7.09Uppdaterad: 2.2.2022 7.55

Genom att delta i missionen vill Esbo visa ambition och föregångarskap.

En av de viktigaste reformerna i Europeiska unionens nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa, är de missioner genom vilka unionen vill ta itu med globala och samhälleliga utmaningar. Missionernas mål stöds med betydande utvecklingsfinansiering.

En av de fem missionerna är ”100 klimatneutrala och smarta städer 2030”. De 100 utvalda städerna kommer att fungera som pilot- och innovationscentrum för lösningar som gör det möjligt för alla europeiska städer att uppnå samma mål senast 2050. Mellan 2021 och 2023 anslås 350 miljoner euro i forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansiering till missionens mål från programmet Horisont Europa.

De första 30 föregångsstäderna utses under våren

Esbo stad lämnade in sin ansökan i slutet av januari och söker en plats bland de ledande europeiska klimatstäderna. Sammanlagt ansökte 377 städer. Beslutet fattas av Europeiska kommissionen under våren. Utöver beredskap och engagemang betonas regional täckning.

De första 30 städerna utses i slutet av mars för att inleda ambitiösa föregångaråtgärder. Senare i år ska fler städer utses med målet att 100 städer ska ha åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet senast 2030.

Markku Markkula, stadsfullmäktige och vice ordförande för programmet Hållbart Esbo, har av Europeiska regionkommittén utsetts till rapportör för EU:s städer och regioner, det vill säga till företrädare för alla EU:s städer och regioner, för att förhandla med Europeiska kommissionen om att inleda missionerna.

"Europeiska unionens missioner är ett nytt och ambitiöst instrument för att ta itu med stora globala utmaningar. EU har öronmärkt sammanlagt 5 miljarder euro för finansiering av missionerna. Därtill kommer tiotals miljarder i privat och offentlig finansiering. Regionerna och städerna har en avgörande roll. För att missionerna ska lyckas krävs samarbete utifrån lokala behov mellan den offentliga och privata sektorn för att uppnå systemförändringar", konstaterar Markkula.

De städer som väljs till missionen 100 klimatneutrala och smarta städer förenas av den offentliga sektorns beredvillighet att genomföra försök i samarbete med universitet och den privata sektorn.  Uttagningen fokuserar på förmågan att innovera och producera banbrytande innovationer.

"Genom att delta i missionen vill Esbo visa ambition och föregångarskap. Esbos styrka ligger i ett öppet, inkluderande och stödjande samarbete med de bästa partnerna, som Aalto-universitetet, VTT och företag. Vi har i stadens strategi och i Berättelsen om Esbo förbundit oss att vara koldioxidneutrala senast 2030 och att utveckla lösningar som stärker Finlands konkurrenskraft, förbättrar handavtrycket i klimatarbetet och skapar hållbar tillväxt", säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Klimatkontrakt för städer som verktyg

Det centrala nya verktyget i missionen är klimatkontraktet Climate City Contract. Varje utvald stad förbereder och genomför sina avtal i samarbete med lokala företag och andra intressenter och invånare.

I Esbo kopplas kontraktet till utarbetandet av färdplanen för bekämpning av klimatförändringen, som beslutades av stadsfullmäktige i samband med godkännandet av Berättelsen om Esbo.

Att bli utsedd till missionen 100 städer skulle ge Esbo möjlighet att utbyta information och erfarenheter och att samarbeta med ledande europeiska klimatstäder. Dessutom skulle valet stärka Esbo som pilot- och innovationscentrum på internationell nivå för rena och smarta stadslösningar.

Klimat på agendan på Eurocities årliga forum i Esbo i juni

Klimatneutrala städer står på agendan på Eurocities årliga forum, som Esbo står värd för i juni 2022, med temat "An era of new beginnings – Dream – Act – Lead – Together".

Till det årliga forumet i Dipoli i Esbo kommer politiska ledare och tjänstemän från europeiska städer, vilket ger möjlighet att visa upp Esbos kunnande, samarbete och arbetssätt samt stärka samarbetet mellan städerna.

Mer information

Helena Kyrki, chef för hållbar utveckling, tfn +358 43 824 8661, helena.kyrki@espoo.fi

Espoo.fi/hallbarutveckling

Programmet Hållbart Esbo är ett av de fyra utvecklingsprogram som stadsfullmäktige i Esbo har inrättat för att organisera och vägleda utvecklingsarbetet för att uppnå målen enligt Berättelsen om Esbo.

EU-webbsidor: 100 klimatneutrala städer i EU 2030 – ansökan är öppen till och med den 31 januari 2022(extern länk) (på finska)

  • Klimat