Vårterminen inleds som närundervisning – endast friska elever ska komma till skolan

Publicerad: 7.1.2022 17.57Uppdaterad: 17.1.2022 7.56
Bild: Taru Turpeinen

Vårterminen inleds som närundervisning måndag 10.1.2022. Sträven är att daghemmens och skolornas verksamhet fungerar normalt så länge som möjligt samt så länge myndigheter tillåter det. I en allt svårare epidemisituation, är det speciellt viktigt att barn eller unga med svaga symtom stannar hemma tills det är säkert att hen inte har coronavirussmitta.  

På grund av den allt svårare epidemisituationen finns det inte en tillräcklig tillgång på hälsovårdens coronavirustest. På grund av detta kartlägger enheten för smittsamma sjukdomar inte för stunden exponeringar som skett inom undervisningen och förordnar inte karantäner på basis av exponeringar i klassrum.

Det önskas att vårdnadshavarna meddelar skolan om deras barn eller unga har coronavirussmitta, eftersom hälsomyndigheterna inte har kapacitet till smittspårning. Skolan kan sedan informera andra vårdnadshavare om eventuella exponeringar. Om barnet eller hens vårdnadshavare har en sjukdom, som enligt läkaren klassas som en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom eller om barnet har fått ett officiellt karantänbeslut har barnet rätt till distansundervisning.  

Alla elever från årskurs 3 och uppåt rekommenderas att använda ansiktsskydd. Skolor och läroanstalter har instruerats om att grupper inte ska blandas under skoldagen, och att evenemang och utflykter endast kan ordnas med den egna gruppen på ett hälsosäkert sätt.  

Eventuella besluten om distansundervisning fattas lokalt av utbildningsanordnaren. Om barnet eller hens vårdnadshavare har en sjukdom, som enligt THL klassas som en sjukdom som ökar risken för svår coronavirussjukdom eller om barnet har fått ett officiellt karantänbeslut har barnet rätt till distansundervisning.

Anvisningar för dig som insjuknat i coronavirussjukdomen(extern länk)

Barn och coronaviruset (THL:s webbplats)(extern länk) 

  • Gymnasieutbildning