Tekniska nämnden förkastade padelplanerna i Toppelundsparken

28.1.2022 8.49

Tekniska nämnden förkastade vid sitt möte 26.1.2022 förslaget till parkplan, där två padelplaner skulle ha placerats i Toppelundsparken.

Tekniska nämnden förkastade enhälligt parkplanen för Toppelundsparken. Nämnden uppmanade dock stadsteknikcentralen att fortsätta kartläggningen av lämpliga platser för padelplaner i samarbete med resultatenheten för idrott och tomtenheten. I förslagen bör man eftersträva att planerna är jämnt fördelade på olika håll i staden och nåbara samt dessutom beakta områdets naturvärden.

Den föreslagna parkplanen hade gjort det möjligt att bygga padelplanerna i Toppelundsparken så att byggandet och driften av planerna skulle ha genomförts av en privat aktör.

Parkplanen väckte mycket diskussion bland invånarna. Den rikliga responsen om projektet var i huvudsak negativ till projektet. I responsen motsatte man sig inte direkt padelplaner som sådana, men många ansåg att Toppelundsparken var en olämplig plats för dem.

Nämnden godkände dock enhälligt en motsvarande parkplan där padelplaner placeras i Mårtensängen. Den planen väckte inget motstånd bland invånarna.

Hagalund