Tekniska nämnden beslutar om padelplaner i Toppelundsparken

Publicerad: 25.1.2022 12.35
Toppelundsparken

I Toppelundsparken i Gäddvik reserveras plats för två padelplaner. Parkplanen för området, som är viktigt för invånarna, har väckt livlig diskussion. Tekniska nämnden beslutar om saken vid sitt möte 26.1.2022.

Padel har blivit en populär hobby. I våras ordnade staden ett offentligt ansökningsförfarande för planerna. Det kom in 47 ansökningar. Padel Brothers Oy fick rätt att ansöka om tillstånd för planering och genomförande av en plan i Toppelundsparken. Om  tillstånd beviljas upprättas ett arrendeavtal mellan staden och aktören. Tillståndet utgörs av den parkplan som det nu ska beslutas om och som Padel Brothers Oy har utarbetat enligt stadens anvisningar på egen bekostnad.

Parkplanen utarbetades hösten 2021. Planutkastet har presenterats på stadens webbplats(extern länk). Information om utkastet har skickats per post till de närmaste fastigheterna. I terrängen vid objektet fanns också meddelanden.

Placeringen av padelplaner i Toppelundsparken har väckt stort intresse bland invånarna. Det lämnades in cirka 90 åsikter om planerna och bland annat en petition med över 500 underteckningar. Responsen som kommit in är i huvudsak kritisk mot padelplaner.

Trädbeståndet och den omgivande naturen bevaras

Enligt planen ska padelplanerna placeras på parkens öppna gräsplan. Det nuvarande trädbeståndet och områdets naturvärden äventyras inte. Vägen till området går längs de nuvarande friluftslederna. Stadens allmänna parkeringsplats, som ligger intill området, förblir oförändrad. Belysningen på planerna ska vara på endast när det finns spelare på plats och dagsljuset inte räcker till, närmast på höst- och vårkvällar. Planerna är inte i bruk vintertid.

Efter en eventuell arrendeperiod kan gräsplanen återställas. Byggandet eller underhållet av planerna medför inga kostnader för staden.

Vid samma möte beslutar nämnden också om placering av padelplaner i parken Mårtensängen. Detta projekt har inte väckt motstånd.

Tekniska nämndens föredragningslista 26.1.2022(extern länk) (på finska)

Hagalund