Behovet av boendetjänster för unga med funktionsnedsättning kommer att öka

Publicerad: 25.1.2022 12.45

Behovet av serviceboende med heldygnsomsorg kommer att öka i framtiden. Unga värdesätter lugna bostadsområden nära naturen, med goda kollektivtrafikförbindelser och närtjänster. Det här framkommer ur en enkät som var riktad till 15–30-åriga personer med funktionsnedsättning.

Kommande behov av boendetjänster undersöktes genom en enkät i höstas. Ur svaren framkommer att behovet av serviceboende med heldygnsomsorg är på uppgång. Årligen flyttar 30–40 nya invånare till platser som erbjuder boendetjänster för personer med funktionsnedsättning. Under de kommande två åren vill 28 av 76 svarande flytta in i egen bostad. Största delen av dem är personer med intellektuell funktionsnedsättning. Helst skulle de bo i särskilda hus som byggts för personer med funktionsnedsättning. De kommer att behöva rätt så mycket stöd och övervakning som hjälp med boendet. Största delen klarar sig inte självständigt på nätterna och behöver också regelbundet övervakning. Ett omtyckt alternativ är dessutom barndomshemmet.

Färre intresserade av att flytta

Den senaste enkäten gjordes 2014. Intresset för att flytta har minskat sedan 2014, då var tionde svarare berättade att hen inte känner ett behov att flytta. Nu är motsvarande siffra var femte. Under de senaste åren har många nya boendeenheter öppnat, dit de intresserade kunnat flytta in, samtidigt som boendetjänsternas köer har förkortats. Det här är en förklaring på att färre upplever att de vill flytta. 

Viktigt med lugna bostadsområden

De som svarat på enkäten anser att det är viktigt att bostadsområdet är lugnt och att naturen är nära. De uppskattar också närtjänster och goda trafikförbindelser. Däremot anser de att goda möjligheter till idrott inte är speciellt viktiga. 

I de öppna svaren betonades att det är viktigt att familjen och vännerna finns nära. De som svarat var oroliga över ensamhet och eventuella rädslor samt det stöd de kan få för dem.

”Jag skulle önska mig en bostad där jag har mina vänner nära, så att jag inte blir ensam.” Motsvarande svar gavs också i enkäten 2014.

Enkät om kommande behov av bostadstjänster 

Enkäten fick 76 svar (svarsprocenten var 24,5). Över hälften av dem som svarat gjorde det tillsammans med en närstående. En knapp tredjedel svarade i egenskap av närstående till en ung person med funktionsnedsättning och 14,4 procent svarade självständigt. 

I enkäten ombads de som svarade att uppge den skada som mest påverkar deras behov as stöd. Bland svaren framhävdes intellektuell funktionsnedsättning (50 personer), autismspektret (20 personer) och funktionsnedsättning eller långtidssjukdom (10 personer). En stor del av dem som nåddes av enkäten bor tillsammans med sin familj. 

Av dem som svarade hade omkring 83 procent finska som modersmål. Andelen personer med utländska modersmål var större än andelen med svenska som modersmål.

Vi utnyttjar svaren vid planeringen av boendetjänster

Enkäten var en del av bedömning av tillräckligheten inom Esbo stads produktion av boendetjänster för personer med funktionsnedsättning. Informationen utnyttjas också vid beredningen av det kommande Västra Nylands välfärdsområde. Utredningen utfördes av KPMG Oy Ab i samarbete med Esbo stad.

Information om boendetjänster på funktionshinderservicens webbsidor

I svaren framkom också praktiska frågor om flyttning och boendetjänster. I enkäten ombads de som svarade också att berätta om vilkaet slags boendealternativ Esbo stad borde informera mera. På basis av svaren gäller det största behovet stödboende. 

På sidan Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning  har vi samlat information om tjänster som anknyter till boende samt information om hurdant stöd vi erbjuder för personer med funktionsnedsättning.  Till exempel kan Boendeguiden laddas ner från sidan.