Projektet Framtidsverkstad för hållbar utveckling engagerar invånarna och främjar växelverkan

Publicerad: 21.12.2021 10.59
Två personer vid en dator ler mot varandra.Bild: Johanna Taskinen

Esbo stads projekt Framtidsverkstad för hållbar utveckling beviljas bidrag för ett försök inom miljöministeriets program Hållbar stad. Miljöministeriet vill hitta nya lösningar för att aktivera och engagera olika aktörer i arbetet för hållbar utveckling.

Inom projektet Framtidsverkstad för hållbar utveckling utvecklas och prövas en ny modell för delaktighet. En grupp invånare med olika bakgrund får påverka stadens klimat- och hållbarhetsmål. Syftet med framtidsverkstäderna är att göra invånarnas röst bättre hörd i stadens arbete för hållbar utveckling och att hjälpa staden att granska målen bättre ur invånarnas synvinkel. Detta främjar social hållbarhet som en del av en grön omställning och stärker stadens mål att tillsammans med invånarna vara en föregångare inom hållbar utveckling. 

"Partnerskapen är en av stadens starka sidor i arbetet för hållbar utveckling. Endast tillsammans med hela Esbogemenskapen kan vi nå våra klimat- och hållbarhetsmål. I det nya framtidsverkstadsprojektet prövar och utvecklar vi nya sätt att involvera Esboborna i genomförandet av programmet Ett hållbart Esbo. På detta sätt stärker vi invånarnas engagemang för gemensamma mål”, berättar Pasi Laitala, direktör för hållbar utveckling i Esbo. 

Projektet inleds 1.1.2022 och avslutas 31.5.2023. Arbetet inleds med planering av framtidsverkstäder. Vi informerar om invånarnas möjligheter att delta under våren. 

I miljöministeriets fjärde omgång för ansökan om bidrag för försök inom programmet Hållbar stad eftersöktes nya slags lösningar för att aktivera och engagera olika aktörer i arbetet för hållbar utveckling. Det inlämnades 26 ansökningar, i vilka 29 kommuner deltog och över 30 andra aktörer, såsom företag, föreningar, högskolor och församlingar.  

Denna gång inleds tolv försöksprojekt inom milljöministeriets program Hållbar stad som främjar städernas och kommunernas inkluderande och interaktiva hållbarhetsarbete. Försöken förbättrar bland annat invånarnas möjligheter att delta i och påverka kommunens hållbarhetsarbete samt stärker utnyttjandet av kunskap både inom hållbarhetsledning och i de hållbara val som invånarna gör i vardagen. 

Esbo stads framtidsverkstad för hållbar utveckling beviljades 74 760 euro i bidrag. Totalt beviljade miljöministeriet ca 770 000 euro för de projekt som ska inleds

Lisätiedot

Helena Kyrki

Chef för hållbar utveckling043 824 8661
  • Hållbar utveckling
Hela Esbo